Ingen klagestorm fra eforum på eNorge 2005

Viser til leder og artikkel 14.06 om Næringsministerens møte med it-bransjen. Mitt innlegg var ikke noen klage.
Jeg støttet også de tre innlederne inkludert Statsminister Bondevik sitt innlegg om en nasjonal Dugnad. Jeg ba Statsministeren om å stille seg i spissen for dugnaden han foreslo, og om å nedsette et prosjekt på lik linje med år 2000 prosjektet. En dugnadsinnsats krever at alle er med å løfte, også våre ledende politikere.

Endre Ragnes konkluderer med at regjeringen må ta styringen. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med å betale for utviklingen.

Hva skal så regjerningens og det offentliges rolle være? Det er dessverre en debatt preget av flere parter som ikke lytter til hverandre. Jeg vet næringsministeren har vært i møter hvor fornuftige synspunkter på hvorfor markedet ikke virker er presentert. Jeg skal gjøre nok et forsøk på å forklare situasjonen.

1. ADSL til folk flest vil ikke bringe Norge i tet posisjon -- økt verdiskaping blant annet ved bruk av bredbånd i næringsliv og offentlig sektor kan bringe Norge i tet.

2. Folk flest ikke kjøper ADSL fordi ikke alle trenger det. Det mangler tjenester og innhold som gir ADSL mening.

3. ADSL er billig noen steder, blant annet i byene, men er dyrere eller mangler andre steder.

4. Mange bedrifter trenger betydelig mer kapasitet enn ADSL tilbyr.

5. Bredbånd for kommuner og bedrifter er dyrt mange steder i landet på grunn av manglende reell konkurranse.

Ansgar Gabrielsen med flere har etter min mening en gal oppfatning av hvem som representerer markedskreftene.

På dette stadiet i utviklingen er ikke "folk flest" eller SMB-er representanter for markedskreftene. Små bedrifter flytter inn i kontorer hvor det er strøm, vann, vei og bredbånd. De fokuserer på kjernevirksomheten. Store bedrifter vil etterspørre bredbånd. De vil sørge for seg og sine. Den største representanten for markedskreftene er det offentlige -- skole, helsevesen og bibliotek for å nevne noen. Derfor kan ikke det offentlige sitte å vente å se om markedskreftene virker. De er markedet selv. De må handle nå.

Sentrale spørsmål blir; Skal kommunene og ordførerne være ansvarlig, eller skal dette styres fra sentralt hold? Standardisert infrastruktur krever sterke styring fra sentralt hold. Men kommunene må selv være ansvarlig for innhold og utnyttelse. De er ansvarlig for å anvende og å ta ut effektene av IKT for å bedre tilbud og kvalitet, øke effektiviteten og eventuelt tilby nye tjenester.

Regjeringen må med andre ord ta styringen og det offentliges ansvar er å være bevisst sin rolle som marked og drivkraft for etterspørsel. Det er flere gode eksempler på at anvendelse av IKT fungerer. Noen av dem er nevnt i eNorge 2005. I forbindelse med arbeidet med å utforme planen sendte eforum inn flere gode eksempler på effektiv anvendelse av IKT, på oppfordring av departementet. Det hjelper lite å be aktørene om innspill og synspunkter hvis det som mottas ikke lyttes til eller legges i en skuff.