Færre norske spillavhengige

Færre norske spillavhengige

En prosent av norsk ungdom sliter med depresjon og dataspill.

Under én prosent av norsk ungdom viser tegn på avhengighet til dataspill, viser en ny undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dette tilsvarer 3450 ungdommer i alderen 12-17 år på landsbasis. Fem av seks dataspillavhengige er gutter.

Ungdommer med avhengighetssymptomer spiller først og fremst førsteperson skytespill og rollespill via internett med mange deltakere, såkalte Massive multiplayer online role-playing games (MMORPG).

Undersøkelsen viser også at en relativt stor gruppe ungdommer er storforbrukere av dataspill.

- 5,2 prosent av ungdommene spiller dataspill fire timer eller mer daglig eller nesten daglig, forteller forskningsleder Tilmann von Soest, som har gjennomført undersøkelsen blant 8300 elever ved 89 skoler over hele landet.

Pengespill

En prosent av ungdommene i dag er pengespilleavhengige, mens tilsvarende tall i 2002 var 3,2 prosent. Årsaken er trolig at spilleautomatene ble borte.

- Selv om antallet har gått ned, er det fremdeles cirka 3800 ungdommer på landsbasis som fyller kriteriene for pengespillavhengighet. I tillegg er ytterligere 3,5 prosent i risikosonen for å utvikle spilleproblemer, sier von Soest.

De samme avhengige

En sammenligning av ungdoms spilleatferd når det gjelder pengespill og dataspill, viser at ungdom som spiller relativt mye pengespill, også spiller mer dataspill enn annen ungdom. Det er i tillegg en klar sammenheng mellom tegn på avhengighet av pengespill og symptomer på problematisk spilling av dataspill.

- Det kan se ut som om spillene har noen fellestrekk som gjør at det til dels er de samme ungdommene som spiller mye og som utvikler problematisk forhold til begge typer spill, sier von Soest.

Vanskelige forhold

Analysene viser at storforbruk og særlig problematisk bruk av både pengespill og dataspill har sammenheng med en rekke negative faktorer i ungdommenes liv. Det gjelder blant annet dårlig råd i familien, liten grad av foreldrekontroll og innsyn i ungdommenes liv og mye krangel mellom barn og foreldre.

Skulking og konsentrasjonsvansker i skolen er mer utbredt i blant unge med spilleproblemer, de rapporterer også oftere om mobbing enn annen ungdom. Spilleproblemer er i tillegg ofte relatert til risikoatferd når det gjelder rusmiddelbruk og annen normbrytende atferd.

Symptomer for depresjon er relativt sterkt knyttet både til problematisk penge- og dataspilling.

Årsak og virkning

- Dataene vi har samlet inn nå er tverrsnittsdata, og vi kan ikke si noe sikkert om de negative faktorene er årsak eller virkning av spilleproblemer, understreker von Soest.

- Men vi planlegger å følge opp undersøkelsen om noen år. Da vil de samme ungdommene svare på det samme spørreskjemaet igjen og gi oss longitudinelle data som vil gi oss mer kunnskap om årsaksforhold, avslutter han.

Du kan lese hele rapporten her (pdf) - Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer.

Les om:

It Bransjen