Forskning fosser frem

Forskning fosser frem

Forskningssektoren får flere milliarder i årets statsbudsjett, både offentlig og privat.

Totalt sett får satsningen på forskning og utvikling 1,6 milliarder kroner ekstra i statsbudsjettet for 2009. En realvekst på rundt 4,4 prosent sammenliknet med i fjor. Summen ligger nå på 19,7 milliarder til sammen.

Det er særlig vitenskapelig utstyr og flere stipendiatstillinger som er ment å stå i fokus for Kunnskapsdepartementets del.

- Mer penger til vitenskapelig utstyr er avgjørende for å styrke evnen vår til å løse de store kunnskapsutfordringene Norge nå møter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Reginoale senter

I tillegg foreslås det å gi til sammen 12 milliarder til forskningsfond, hvorav ene halvparten til Fondet for nyskapning og innovasjon og andre til opprettelsen av regionale fond.

- De regionale fondene skal supplere de nasjonale FoU-virkemidlene og styrke samspillet mellom næringsliv, høyskoler og regionene, sier Aasland.

Mellom fem og sju slike skal opprettes.

«Rekordstor»

Når det gjelder Nærings- og handelsdepartementet omtales satsningen som «rekordstor», med i alt 1,9 milliarder foreslått til ulike forskningsaktiviteter.

Tilskuddet til Norges forskningsråd foreslås blant annet økt til 1,208 milliarder og 700 millioner kroner vil bevilges via Innovasjon Norge og romforskning.

Penger til innovasjon

Brukerstyrt innovasjonsarena får en økning på 20 prosent med 53 millioner kroner til 625 millioner kroner, hvorav ti av disse er øremerket den næringsrettede forskerutdanningsordningen Næringsph.d.

På innovasjonsfronten settes det av 1,2 milliard til Innovasjon Norge over departementets budsjett.

It Bransjen