Altinn II skal forenkle Norge

Altinn II skal forenkle Norge

Ny handlingsplan skal redusere skjemaveldet for næringslivet. - Særlig de minste bedriftene skal få det lettere, sier næringsminister Sylvia Brustad.

Regjeringen lanserer nå en handlingsplan «Tid til nyskaping og produksjon», som inneholder over 120 konkrete tiltak til forenklinger for næringslivet. Hele 14 departementer er involvert.

– I mange små og mellomstore bedrifter er tid en knapp ressurs. Jeg vet at mange bedrifter synes de bruker for mye av tiden sin på å følge opp regler fra det offentlige. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Planen er ifølge Brustad et ledd i et større forenklingsprosjekt som ble startet i 2006. I første del av prosjektet ble det skaffet kunnskap om hva det faktisk koster næringslivet å følge opp regelverket. Denne kunnskapen ligger til grunn til de nye tiltakene.

Legeerklæringer

Det største enkelttiltaket er videreutviklingen av Altinn. For næringslivet er god tilgang til informasjon om offentlige ordninger, regelverk og informasjonskrav viktig for å sikre god og effektiv drift. Næringslivet skal på sikt forholde seg til kun én nettportal for all innrapportering og kommunikasjon med forvaltningen.

– For deg som driver enkeltmannsforetak blir det lettere å rapportere. Vi vurderer blant annet fritak fra plikten om å levere næringsoppgave for næringsdrivende med brutto næringsinntekt på 50 000 kr eller lavere, sier Brustad.

Et annet tiltak er elektronisk rapportering av sykmeldinger og legeerklæringer til NAV, noe som vil frigjøre tid til andre oppgaver.

– Med denne planen har Regjeringen et godt utgangspunkt i forenklingsarbeidet. Å gjøre rapporteringsarbeidet mindre arbeidskrevende for bedriftene frigjør tid som kan brukes til produksjon og verdiskaping. Vi er særlig opptatt av at de minste bedriftene, som gjerne har begrensede administrative ressurser, skal få det lettere, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

IT-Helse