Dobler støtten til Norsk Helsenett

Dobler støtten til Norsk Helsenett

Regjeringen vil øke tildelingen til statsforetaket fra 19 til 40 millioner kroner.

Regjeringen satser på å øke den elektroniske samhandlingen i helse- og omsorgssektoren. Som et ledd i det er bevilgningen til Norsk Helsenett mer enn doblet i statsbusjettet for 2012. Regjeringen foreslår å øke tildelingen til statsforetaket fra 19 mill. i 2011 til 40 millioner kroner.

Norsk Helsenett SF skal sørge for en sikker infrastruktur som bidrar til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter, helse- og omsorgspersonell og befolkningen for øvrig.

Samhandlingsreformen

Mer penger til Norske Helsenett er ett av en rekke tiltak for å tilrettelegge for Samhandlingsreformen, som settes i gang 1. januar 2012. I prosessen er behovet for kommunikasjon over sikre nettverk enda større enn i dag. Samhandlingsreformen vil medføre et økt behov for elektronisk kommunikasjon mellom alle aktørene i helse- og omsorgssektoren.

I tillegg til å videreføre satsningen fra 2011, skal det derfor bevilges ytterligere 21 millioner til Norsk Helsenett SF i 2012. Formålet er at statsforetaket, som eies av Helse- og omsorgsdepartementet, i enda større grad skal være en sentral pådriver i sektoren. Foretaket skal blant annet bidra med rådgivning og bistand i forbindelse med videre utvikling, økt sikkerhet, økt tilknytning og økt innføring av elektronisk meldingsutveksling i sektoren, skriver statsforetaket i en pressemelding.

Satsingsområdene

Daglig utveksles det over 200.000 meldinger i helsenettet, men ikke alle aktører i sektoren utnytter mulighetene fullt ut. Norsk Helsenett SF skal derfor være en sentral pådriver i sektoren for ytterligere utbredelse av meldingsutveksling, heter det i forslaget.

Dette innebærer en styrket satsning og en mer framtredende rolle for statsforetaket som rådgiver og yter av bistand/støtte til de ulike aktørene og spesielt til tilknytning og innføring av elektronisk meldingsutveksling for kommunene.

Norsk Helsenett SF har ansvaret for å forvalte og drifte Adresseregisteret, som er en viktig tjeneste for å få til effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Dette arbeidet skal styrkes.

I 2011 har Norsk Helsenett SF lagt grunnlaget for å ta fullt ansvar for teknisk drift av den nasjonale helseportalen helsenorge.no. I 2012 skal statsforetaket bidra aktivt til videre utvikling og stabil drift av eksisterende løsninger, som helseportalen, og framtidige løsninger, som f.eks. nasjonal kjernejournal.

Betydelig økning

Sikkerhet er et av de aller viktigste innsatsområdene for Norsk Helsenett SF. Et av tiltakene har vært å etablere HelseCSIRT (Computer Security Incident Response Team) som skal utvikles til å bli helse- og omsorgssektorens samlede ressurssenter i arbeidet for å forebygge og avhjelpe sikkerhetsavvik og uønskede hendelser, samt sørge for rasjonell og koordinert innsats dersom hendelser oppstår. Dette er et arbeid som videreføres i 2012.

– Vi er ydmyke i forhold til oppgavene vi skal løse på vegne av sektoren og den betydelige økningen som ligger i budsjettet. Vi tar dette som et tegn på at vi løser oppgavene i tråd med forventningene og ser fram til å ta større ansvar i året som kommer, sier Håkon Grimstad, adm. dir. i Norsk Helsenett, i meldingen..

– Spesielt ser vi fram til å spille en aktiv og koordinerende rolle i utbredelsen av elektroniske meldinger i hele sektoren og i kommunesektoren spesielt. Det er en hyggelig tilbakemelding om at vi har tillit. Vi er glade for denne tilliten og ser fram til det videre samarbeidet med helse- og omsorgssektoren, sier Grimstad.

Les om:

IT-Helse