Endelig bredbånd til helse-Finnmark

Endelig bredbånd til helse-Finnmark

Nå kan også innbyggerne i vårt største fylke få samme tilbud som resten av helse-Norge.

Norsk Helsenett har nå koblet opp Finnmark i et sikret bredbåndsnett. Dermed er hele Norge dekket av Norsk Helsenett.

- Forbedring av infrastrukturen i Helse Nord er en forutsetning for å komme videre med økt samhandling, videre utvikling av kvaliteten på tjenestene, effektivisering, samt ennå bedre tilgjengelighet til helsetjenester, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, i en pressemelding.

Han påpeker at økt samhandling og bedre tilgang til helsetjenester ved hjelp av teknologi kan være med på å opprettholde det etablerte bosettingsmønsteret i Finnmark.

Samhandling og effektivisering

I Helse Finnmark opererer sykehusene i Hammerfest og Kirkenes med hver sine pasientadministrative systemer.

- For at vi skal kunne ta i bruk ett og samme pasientadministrative system er det veldig viktig at vi har et linjenett som er stabilt og har høy kapasitet, sier Ståle Ackermann, klinikksjef ved Kirkenes sykehus.

Utbygging av bredbånd har vært en forutsetning for dette. At sykehusene på sikt får samme pasientadministrative system vil forenkle arbeidsdagen til det kliniske personalet ved at de får tilgang til nødvendig pasientinformasjon der de jobber. I dag må denne informasjonen fysisk sendes mellom sykehusene, noe som er unødvendig ressurskrevende.

- Dette er spesielt viktig i forhold til ambulerende spesialister, sier han.

Videokonferanser

Om kort tid fremmer Helse- og omsorgsdepartementet et lovforslag til Odelstinget, der de foreslår at pasientinformasjonen i større grad skal kunne deles elektronisk mellom helseforetakene.

- Utbygging av bredbånd er avgjørende for at vi på sikt skal kunne utnytte denne muligheten, forklarer Ackermann.

At spesialistene på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) får samme tilgang til pasientinformasjon som Kirkenes sykehus har, gjør det enklere for dem å være en god beslutningsstøtte.

- Helse Finnmark bruker i dag videokonferanser i utstrakt grad, forteller Ackermann.

Planen er å øke bruken av videokonferanser, og da spesielt i forhold til sykestueplassene, som vi samarbeider med kommunene om. En økning i bruk av dette vil være avhengig av et stabilt linjenett med god kapasitet, avslutter Ackermann.

Nasjonal infrastruktur

- Et av Norsk Helsenetts viktige oppdrag er å få på plass nasjonal infrastruktur og tjenester som har god nok kapasitet og kvalitet til å møte sektorens behov, sier Mette Vestli administrerende direktør i Norsk Helsenett.

- Vi har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger for økt elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren i Norge, fortsetter Vestli. Vi samarbeider med de regionale helseforetakene og helseforetakene og i dette tilfellet har både Helse Nord RHF, Helse Finnmark, Helse Nord IKT og flere andre aktører jobbet for at denne utbyggingen skulle skje.

Les om:

IT-Helse