- Et blikk inn i fremtiden

- Et blikk inn i fremtiden

ENQUETTE: Norge har mye å lære av utviklingen innen Helse 2.0, mener ulike eksperter.

SAN FRANCISCO: Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen hentet en stor del av inspirasjonen for Samhandlingsreformen fra San Francisco-området.

Fortsatt reiser nordmenn til California for å bli inspirert. I fire dager fikk en titalls norske deltagere i forrige uke følge Health 2.0-konferansen og deretter er skreddersydd program i regi av Ikt-Norge og Innovasjon Norge. Computerworld It-helse ba dem å skrive ned sine refleksjoner om relevansen i forhold til forholdene i den norske helsesektoren.

Gerd Wold,
administrerende direktør i SOS International

- Det er positivt at det er langsiktige program som oppmuntrer til innovasjon innen helse-it. Både offentlige og private institusjoner "utlyser" konkurranser om de beste nyskapningene som bidrar til å løse helseutfordringene. Dette burde vi kunne adoptere til Norge, vi trenger virkelig å samarbeide om nye løsninger i Norge. Kanskje hele Norden burde være med på noe lignende, vi har de samme store utfordringene.

- Helse 2.0 bidrar minimalt om vi ikke klarer å starte en tilsvarende bølge i Norge/Norden. Dersom vi ikke tar pasientene på alvor, vil de søke de løsninger som tilbys utenfor landets grenser.

- Vi har sett programmer og løsninger som vil ha en positiv virkning på enkeltmenneskets situasjon og derav gi positiv effekt for familien, arbeidsgiver, helsevesenet og samfunnet generelt.

Heidi Brorson,
Kreftforeningen

- Det var flere spennende applikasjoner som overrasket meg. Helse 2.0 bekrefter det vi i Kreftforeningen er meget opptatt av, nemlig at pasientene skal eie sin egen journal, og at man som pasient og pårørende skal ha tilgjengelig kvalitetsinformasjon.

- Helse 2.0 kan bidra til et bedre helsevesen ved å innføre elektronisk pasientjournal, som "eies" av pasientene. Og teknologirevolusjonen vil hjelpe systemene til å snakke sammen og sørge for at lege og pasient alltid har den samme oppdaterte informasjonen.

Pia Braathen Schønfeldt,
Helsedirektoratet, avdeling Helseportal

- Det var interessant å få muligheten til å se trender for hva som ligger i front når det gjelder Helse 2.0. Særlig spennende er det å se helt konkrete eksempler på svært brukersentrerte og brukervennlige innovative tjenester som kan bedre folks hverdag, enten det gjelder kronikere eller i form av forebyggende helse. Mange av disse tjenestene bygger bro mellom borgere og helsetjenesten på elegante måter.

- Det kommer til å påvirke diskusjonene vi har i strategiarbeidet som pågår for videreutvikling av helseportalen Helsenorge.no. Helt konkrete utfall er det for tidlig å si noe om.

Francis d`Silva,
Accenture Norge

- Konferansen ga mye inspirasjon med gode idéer. Det var mange høydepunkter. Jeg var veldig overrasket å høre leger som er aktivt engasjert i diskusjoner om å trekke deltakelseskulturen nærmere profesjonen. At det var så mange devices, gadgets og webbaserte dingser overrasket ikke – men gledet å se kreativiteten i bruk av teknologi som WIMM og Basis.

- Brukere – pasienter og pårørende er verdifulle ressurser. Bruk av helseteknologien og medvirkning til egen helse – spesielt for de friske virker lovende som forebyggende tiltak. Vi trenger ikke nødvendigvis flere prototyper; det er mange av disse – vi trenger visjon og utholdenhet for å rulle ut enkle løsninger som kan bli store.”

Jon Helge Andersen,
Accenture Norge

- Fra et norsk helseperspektiv fikk vi på mange måter en opplevelse av "fremtiden" sammenlignet med hvor vi er i Norge på bruk av it i et samhandlingsperspektiv i helsesektoren.

- Helse 2.0 vil definitivt bidra til et bedre norsk helsesystem! Utbredelsen av it i helsesektoren er på mange måter kommet langt, men det er veldig mye å hente på "connected health". Altså, hvordan og i hvilken grad systemene snakker sammen, på tvers av organisasjonsenheter og mellom befolkning og helsetjeneste.

- Myndighetenes arbeid med Nasjonal helse- og omsorgsplan 2015 var et skritt i riktig retning i måten befolkningen ble hørt i prosessen. Det mangler altså ikke på vilje til å lytte og ta pasientene på alvor, men det er en del utfordringer på aktørbildet som er fragmentert, på arkitektur og ikke minst på kultur som gjør at det tar tid å få de gode intensjonene gjennomført.

Fredrik Syversen,
Ikt-Norge

- Ikt-Norge har sammen med Innovasjon-Norge arrangert tre studieturer til San Francisco de seneste fire årene. Mange spør om hvorfor vi drar til USA, som har et system som er under sterk kritikk. Svaret er at vi opplever mange like problemstillinger knyttet tilgang til journaler, pasientrettet informasjon, sosiale mediers rolle i helsetjenesten og ikke minst nye løsninger som effektiviserer egenbehandling og overvåking av egen helse. Alt dette skjer nå i stor fart i USA.

- Mye av det vi så og lærte i USA har en direkte kobling til arbeidet i Norge, kanskje spesielt opp mot den nye helseportalen og samhandlingsreformen. Lærdommen må være at det finnes veldig mye teknologi som er utprøvd, og som virker, der vi trenger er en retning på hvordan norske helsemyndigheter og norsk helsevesen vil utnytte potensialet i ny teknologi.

Åse Pettersen Bailey,
Innovasjon Norges San Francisco-kontor

- Vår rolle her i Silicon Valley er å være en brobygger mellom Silicon Valley og Norge. Vi har jobbet aktivt med helse-it og Helse 2.0 de siste fire årene og sett at det er mye interesse fra Norge rundt dette området, og opplevd at det har kommet mye ut av besøk i markedet fra norske aktører.

- Tilbakemeldingene fra de norske aktørene er at erfaringene fra Silicon Valley har vært utløsende for nytenkning innen helseforvaltning fra myndighetene.

IT-Helse