Gigantprosjekt mot slutten

Gigantprosjekt mot slutten

Bedre samspill i det offentlige skal gi oss fødselsnummer raskere.

I oktober 2007 hadde prosjektet Semicolon, med hovedaktører som Skattetaten, Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet og KS formell oppstart. Den overordnede ideen var å bidra til økt samhandling i offentlig sektor, og som et direkte resultat av dette også en bedre samhandling mellom offentlig og privat sektor.

- Utfordringene er først og fremst organisatoriske. Folk må snakke mer sammen, rett og slett. Dessuten trenger vi oversikt over dataene. Hvilke informasjon finnes, hvor ligger den og hvem har ansvaret for dem, sa prosjektleder for Semicolon, Terje Grimstad fra konsulentselskapet Karde, til Computerworld i forbindelse med oppstarten.

Prosjektet har en ramme på 50 millioner kroner, og Norges Forskningsråd har vært største bidragsyter. Etatene har også stilt med egne midler og egeninnsats.

Tung terminologi

Leser man prosjektbeskrivelsen på hjemmesiden til Semicolon, kan man fort bli svimmel om man ikke er akademiker. Undertittelen er “Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i kommuniserende og samhandlende organisasjoner”. Dette lyder umiddelbart forvirrende, men kort oppsummert handler det om å få systemer, applikasjoner og organisasjoner til å snakke sammen på en fornuftig måte på tvers av offentlige etater.

Prosjektets oppbygging er også omfattende. Semicolon er delt inn i seks delvis overlappende arbeidspakker, og hver av disse arbeidspakkene forholder seg til ulike case-områder som står sentralt i produksjonen av resultater og funn.

Fødselscaset

For helsesektorens del, omhandler det viktigste caset elektronisk fødselsmelding til Folkeregisteret. Dette fødselscaset ble valgt av både Skattedirektoratet og Helsedirektoratet.

- Utgangspunktet for dette caset er at det tar altfor lang tid å få utstedt fødselsnummer når et barn blir født. Per i dag kan det ta opptil ti dager før fødselsnummeret er utstedt, noe som er svært lang tid med tanke på at fødselsnummer ligger til grunn for en rekke andre tjenester, forklarer Lasse Udjus, seniorrådgiver hos Karde.

Udjus er caseansvarlig for Fødselscaset i Semicolon-prosjektet. Han forteller at utfordringene rundt Fødselsmeldingen strekker seg tilbake til 2002, da det ble iverksatt et utviklingsprosjekt parallelt med etableringen av medisinsk fødselsmelding. To år senere ble en kravspesifikasjon for Fødselsmeldingen utviklet, og et innføringsprosjekt koordinert av Nasjonal IKT for Sykehuset Asker og Bærum og Sykehuset i Tromsø kom i gang.

Dessverre strandet innføringsprosjektet i 2006.

- Semicolons oppgave har vært å analysere årsaker til hvorfor utviklings- og innføringsprosjektet kan ha mislyktes tidligere, og komme med forslag for videreføring, fortsetter Udjus. Les mer på neste side!

IT-Helse