Gir 85 millioner til kjernejournal

Gir 85 millioner til kjernejournal

Regjeringen gir mer til samhandling, it i helsevesenet og fastlegene.

I det nye Statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 740 millioner kroner til oppfølging av Samhandlingsreformen i 2012. Dette er en økning på 150 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2011.

- Kommunene skal motiveres til å behandle sykdom så tidlig som mulig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Av budsjettforslaget er 85 millioner kroner knyttet til utvikling av kjernejournal.

- Fra regjeringens side ser vi det som særlig viktig at det blir etablert en nasjonal kjernejournal og at den nasjonale helseportalen helsenorge.no blir videreutviklet, sier Strøm- Erichsen.

Dette er bransjeorganisasjonen Ikt-Norge fornøyd med.

- Vi er fornøyd med at regjeringen holder det de lover når satsingen på kjernejounal nå får 85 millioner. Vi registrerer også at Helsedepartementet vil komme med en stortingsmelding om eHelse neste år, noe vi applauderer, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, og leder i Ehelseforum.

- It-bransjen viktig

Videre er det foreslått 50 millioner kroner til å styrke fastlegeordningen. Fastlegeforskriften skal revideres. Det vil bli vurdert å presisere fastlegenes listeansvar og å innføre nasjonale kvalitets- og funksjonskrav med tilhørende rapporteringskrav til fastlegevirksomhet.

- Formålet er at fastlegene skal ta et mer helhetlig ansvar for tjenestene til innbyggerne på sin liste og være mer proaktive i sin oppfølging, i tråd med målene i samhandlingsreformen. De aktuelle endringene i fastlegeforskriften, sammen med andre virkemidler i reformen, vil øke behovet for fastleger i årene fremover. Disse 50 millioner kronene er et første steg i vårt arbeid med å få til dette, sier Strøm-Erichsen.

Fredrik Syversen i Ikt-Norge mener generelt at det nye Stasbudsjettet vil kunne gi et bedre helsevesen i Norge.

- Vi tror satsingen på kjernejournal vil medføre både en bedre og enklere måte for norsk helsevesen og pasientene og følge opp sykdomsbildet til alle nordmenn som ønsker det. Det er avgjørende for å lykkes med kjernejournal at Helsedepartementet inviterere it-næringen med på råd.

Ikt-Norge er i kontakt med statsråden om bruk av teknologi i helsesektoren.

- Vi er glad for at vi allerede om 14 dager møter statråd Strøm-Erichsen for å diskutere hvordan vi som næring kan bidra til målsetningen om å bruke it for og oppnå et bedre helsevesen. Vi vil diskutere sikkerhet, funksjonalitet, myndighetskrav og utvikling, blant annet mot nasjonale prosjekter som meldingsutveksling, e-resept, kjernejournal, osv. Dette er en anerkjennelse av viktigheten av it som bidragsyter til både samhandlingsreformen og et mer transparent helsevesen. Ikke minst vil vi fokusere på at 90 prosent av helsebehandlingen skjer i hjemmet.

5,6 milliarder

Samhandlingsreformen skal innføres gradvis fra 1. januar 2012 skal gå i takt med den forventede veksten i befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene.

- Derfor innfører vi økonomiske virkemidler som skal gjøre det lønnsomt for kommunene å forebygge mer og bygge opp egne tilbud. Blant tiltakene er kommunal medfinansiering på 20 prosent, kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter og plikt (fra 2016) for kommunene til å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, sier Strøm-Erichsen.

Til oppfølging av dette i 2012 foreslås å overføre om lag 5,6 mrd. kroner fra regionale helseforetak til kommunenes rammetilskudd på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, og om lag 130 mill. kroner til etablering av nytt tilskudd til kommunene på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til oppretting av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.

Fornøyd i Nord

Helse Nord skriver i en pressemelding at statsbudsjettet er et godt budsjett for Helse Nord.

"Kvalitet og pasientsikkerhet vil få enda større plass til neste år, og Samhandlingsreformen kommer for fullt. Med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 kan Helse Nord gjennomføre planer for styrking av kvalitet og investeringer."

I regjeringens forlag til statsbudsjett får Helse Nord en realøkning på 95 mill. kroner til økt pasientbehandling, dette er noe mer enn forventet. Vi har fått tilsagn om lån til utbygging av Universitetssykehuset (A-fløy) og den særskilte bevilgningen til sykestuefinansiering i Finnmark videreføres i tre år til.

- Vi er fornøyde med forslaget fra Regjeringen, men ser at det fortsatt er behov for effektivisering og forbedring av drift og tjenester, da spesielt i forbindelse med samhandlingsreformen, sier adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF.

Kvalitet og pasientsikkerhet blir enda viktigere, og kravet om balanse i budsjettene ligger fast fra Regjeringen. Helse Nord har en solid økonomi, og får noe mer handlingsrom med realøkningen i budsjettet.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen følges opp med bevilgningsforslag på til sammen 740 millioner kroner. I tråd med reformen foreslår Regjeringen å overføre om lag 5,6 milliarder kroner fra helseforetakene til kommunenes rammetilskudd.Reformen innebærer at aktivitet skal flyttes fra sykehus til kommunehelsetjenesten og at samarbeidet mellom sykehus og kommuner skal bli enda tettere.

- Samhandlingsreformen betyr at midler fra sykehus overføres til kommunene. Dette vil også frigjøre sengeplasser hos oss, slik at vi kan øke pasientbehandlingen, men det vil også bety økte kostnader. Helse Nord vil derfor fortsatt ha fokus på å effektivisere og forbedre drift og tjenester, sier adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF.

IT-Helse