Hun skal fikse helse-it

Hun skal fikse helse-it

Når Helse sør-øst skal modernisere it-systemene er det Sykehuspartner som er ansvarlig.

Sykehuspartner er driftsleverandøren av alle it-tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Seks kjerneområder utgjør tjenestestrategien til Helse Sør-Øst.

- Vi er bidragsyter inn i de seks kjerneområdene, fremhever Ingvild Kalleberg, direktør for ikt-tjenester i Sykehuspartner.

Ett av disse omfatter modernisering av infrastrukturen. På dette området har Sykehuspartner fullt ansvar.

De andre områdene omfatter kliniske systemer, radiologiløsninger, system for laboratoriedata, virksomhetsstyring og digital samhandling. På samtlige vil Sykehuspartner være en viktig bidragsyter med hensyn til å tilrettelegge applikasjoner og teknisk utrustning for sykehusene.

Kjempeutvikling

- Fra 2009 og frem til i dag har det vært en kjempeutvikling. Sykehuspartner leverer tjenester som de gamle it-avdelingene ikke klarte å levere hver for seg, sier Ingvild Berlin Kalleberg.

Sykehusene har en bestillingsrolle overfor Sykehuspartner som dermed må bidra til helsesystemene fra it-synspunkt, både med hensyn til praktiske løsninger og driftsproblematikk.

Funksjonen «Devop» er vesentlig for Sykehuspartner. Ansatte må være gode til å bidra til at nye helseapplikasjoner som den kommende Dips-løsningen for Oslo Universitetssykehus, tilfredsstiller brukerne. Hensikten er at Dips blir mest mulig effektiv, både i datarommet og hos det kliniske personellet.

For arbeidsoppgavene rundt oppstart og igangkjøring av nye applikasjoner er betydelige. Derfor er avdelingsleder Eli Stokke Rondeel assisterende prosjektleder på den felles elektroniske pasientjournalen for Oslo Universitetssykehus.

Sykehuspartners nye direktør Ingvild Kalleberg har mye å følge opp for å tilfredsstille 73.000 kravstore brukere. Hun har allerede god kjennskap til utfordringene som tidligere leder for IKT-service i Sykehuspartner.

- Ingvild Berlin Kalleberg har gjort en solid jobb med å utvikle og skape resultater innen ikt-serviceområdet, sier Ole Johan Kvan, direktør i Sykehuspartner.

Før Sykehuspartner jobbet Ingvild Kalleberg i Basefarm hvor hun får de aller beste skussmål for sine lederegenskaper.

Skal modernisere

Hundrevis av årsverk utføres i prosjektene innen arkitektur, database, bidrag til programmering og uttesting. Men det er infrastrukturmoderniseringen som først og fremst vil prege utviklingen fremover. Der vil det bli utviklet en standard for Helse Sør-Øst RHF.

Nettverk er et av de viktigste områdene for økt effektivitet og som grunnlag for digital samhandling. I Oslo Universitetssykehus har Sykehuspartner sørget for et effektivt og sikkert nett mellom de fire sykehusene, Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus.

Denne interne nettverksløsningen vil kunne være et forbilde for de andre sykehusene i regionen. I tillegg leverer Norsk Helsenett nettverk som binder sykehusene sammen.

Med hensyn til utrulling er det styrene i hvert enkelt sykehus som bestemmer når deres sykehus skal ta i bruk en ny it-løsning.

- Det er en voksende forståelse for at IKT er nødvendig og en stadig økende del av pasientbehandlingen, forklarer Ingvild Kalleberg.

Konsekvensen er at Sykehuspartner må opparbeide større forståelse for den kliniske hverdagen. Derfor er det blitt rekruttert mange fra sykehusene.

- Klinisk forståelse er det viktig å dyrke frem. Det vektlegges ved ansettelser og utvikling av de ansatte, forteller Ingvild Kalleberg.

Derfor har Sykehuspartner bygget opp et tilbud for nyansatte, «Skygg en kliniker», hvor de er ute én dag og følger med på hverdagen til sykehusene. For å skape ytterligere forståelse inviteres leger til Sykehuspartner for å fortelle om sin hverdag.

I den forbindelse er bruk av mobile verktøy nødvendig. Oslo Universitetssykehus har knesatt en strategi hvor mobile verktøy først godkjennes for så å bli utlevert til ansatte i henhold til behov og budsjett.

Sykehuset kjøper de mobile verktøyene og sørger for at de er sikret gjennom SAP Afaria Mobile Device Management. Alle de mest ettertraktede nettbrettene og smarttelefonene er godkjent.

Les om:

IT-Helse