Hvordan gjøre best enda bedre

Hvordan gjøre best enda bedre

KRONIKK: Norsk Helsenett – hva er det og hva skal det bli?

Vi har et fantastisk helsevesen i Norge – ett av verdens desidert beste! Utfordringen er hvordan vi skal klare å utvikle det som er ”best” til å bli enda bedre.

Gjennom Samhandlingsreformen som Stortinget vedtok i april er det en samstemt oppfatning av en sitasjon som er preget av at den nasjonale styringen er svak og at få virkemidler er tilgjengelig. IKT-feltet beskrives som fragmentert, det er mange aktører med ulike agendaer og uklar rolle- og ansvarsdefinisjoner. Like samstemt oppleves nå også ønsket om sterkere nasjonal styring og koordinering i sektoren, også når det gjelder IKT som verktøy for økt samhandling og kommunikasjon i sektoren.

Dette er bakgrunnen for at Norsk Helsenett ble opprettet som statsforetak og det er grunnlaget for vårt samfunnsoppdrag:

Norsk Helsenett skal sikre at nødvendig helseinformasjon er tilgjengelig på en sikker, effektiv og pålitelig måte for brukere og aktører i helse – og omsorgssektoren uavhengig av tid, rom og årsak, slik at alle innbyggere får den best mulige helsetjeneste i alle livets faser.

Nytt statsforetak

Norsk Helsenett SF ble opprettet som statsforetak 1. juli i fjor, og er heleid av Helse – og omsorgsdepartementet. Statsforetaket er et ektefødt barn av Samhandlingsreformen, men selskapet er ikke helt nytt, det ble opprettet av de fire regionale helseforetakene i 2004. Vi er 75 ansatte fordelt på Tromsø, Trondheim og Oslo. Vi leverer tjenester til store deler av helse – og omsorgssektoren, på tvers av geografiske, organisatoriske, faglige og øvrige skillelinjer.

I helsevesenet er det én primær verdikjede – pasientforløpet. Denne verdikjeden er informasjonsdrevet, men informasjonsflyten er ikke sammenhengende. Verdikjeden har flere eiere, ulik finansiering, ulike regelverk, ulike styringssystemer og også ulike helsefaglige målsettinger.

Når vi skal identifisere behovene for elektroniske tjenester og infrastruktur vil analyser basert på pasientforløp og arbeidsprosessene rundt disse stå sentralt. Tilsvarende gjelder når løsningene skal utvikles og implementeres. I dette arbeidet må alle hovedaktørene involveres: pasientene, spesialisthelsetjenesten og kommunene, og IKT og helsefag må gå hand i hand

Hensikten med å etablere Norsk Helsenett

I forbindelse med opprettelsen av Norsk Helsenett i fjor sa daværende helse –og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen følgende (pressemelding 15.05.10):

”Dette er en forutsetning for at vi i statlig regi skal få en sikker og enhetlig kommunikasjon mellom aktørene i Helse-Norge, og er det første store skrittet i gjennomføringen av Samhandlingsreformen.”

Vår visjon slik vi skriver den i den nye strategien er at vi vil og skal være den organisasjonen som sikrer at videre utvikling og bruk av IKT- system og telemedisinske løsninger reelt endrer og forbedrer helse – og omsorgssektoren slik at de nasjonale målsettingene nås.

Dette kan vi ikke gjøre alene, men i tett samarbeid og samhandling med eier og alle de andre aktørene og samarbeidspartene i sektoren.

Informasjonsarenaen

Vår oppgave er å sikre én felles elektronisk samhandlingsarena for sektoren som er sikker, sømløs og transparent for brukerne og landsdekkende. For å få til dette er det nødvendig å sikre en størst mulig grad av ”ende til ende” kontroll. Det vil garantere for samme nivå av sikkerhet, SLA (service og vedlikehold) og synlighet, og det vil legge til rette for en åpen konkurransearena for kommersielle leverandører.

Informasjonsflyt og informasjonsforvaltning henger tett sammen. Kontroll med den tekniske infrastrukturen er sånn sett en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å løse samfunnsoppdraget.

Det er også viktig at en nasjonal enhet og fortrinnsvis samme enhet som leverer samhandlingsarenaen forvalter IKT-driften av nasjonale helseregistre. Nasjonal kjernejournal vil bli et helt sentralt element i dette i framtiden, sammen med IKT-driften av tilsvarende og tilliggende nasjonale helseregistre.

Utvikling

I tillegg til betydningen av å sikre – dvs. sikre og forvalte – en helhetlig infrastruktur (inklusive registerdrift) er det viktig å samle én tilstrekkelig samlet og sterk utviklingskompetanse til å klare å være det ”centre of excellence” som utviklingen i samfunnet, sektoren og teknologien krever. Selv om helse – og omsorgsektoren er en omfattende og kompleks sektor både geografisk, faglig og ikke minst målt i antall aktører, så er og blir Norge et lite land. Jeg ser det som avgjørende at vi klarer å utvikle en effektiv og sterk driftskompetanse og en tilstrekkelig utviklingskompetanse.

Grunnlaget for all vår virksomhet og hele vår eksistens er en mest mulig sikker og effektiv informasjonsflyt og informasjonsforvaltning, som grunnlag for optimale pasientforløp, til beste for samfunnet, aktørene og alle innbyggere. I dette perspektivet kan helsenettet utvikles til en offentlig portal hvor alle innbyggerne får tilgang til sikret og verifisert helseinformasjon ut fra roller og behov.

Utfordringene og oppgavene står i kø, det ville være synd om vi brukte alle de gode kreftene i sektoren til å slåss om hvem som skal løse oppgavene, heller enn å faktisk løse dem.

I forhold til en debatt om hvem som skal løse oppgavene er det greit å minne om at IKT ikke er noe mål, det er kun et virkemiddel. Målet er mest mulig (folke)helse for hver krone. I det perspektivet er utviklingen av helhetlige, samordnede og sikre nasjonale løsninger et viktig bidrag i riktig retning. Norsk Helsenett har i en slik sammenheng ingen egenverdi eller egen berettigelse. Kun i den grad vi har, forstår og tar et samfunnsoppdrag, gis vi mening. Og det er i det perspektivet vi ser oss selv som samfunnets virkemiddel

Les om:

IT-Helse