IBM vant storavtale med helseforetak

IBM vant storavtale med helseforetak

Slo Accenture og EDB, og skal levere SAP-løsninger for 710 millioner kroner.

Helse Midt-Norge RHF og IBM har inngått avtale om kjøp av nytt it-basert logistikk og økonomisystem. Rammeavtalen omfatter alle helseforetak i Norge og skal gi bedre samhandling og rapportering, heter det i en pressemelding fra IBM.

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om samordning av administrative støttefunksjoner på tvers av regionene. Programstyret i Nasjonalt Program for Stabs- og Støttefunksjoner (NPSS) besluttet at Helse Midt-Norge skulle lede anskaffelsesprosessen og foreta anskaffelsen av en felles nasjonal logistikk- og økonomiløsning på vegne av alle helseregionene.

KPMG og Basware

IBM vant den nasjonale rammeavtalen for økonomi og logistikk, informasjonsintegrasjon, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av løsningen. Dette innebærer at alle helseforetak som skal bytte sin økonomi- og logistikkløsning i løpet av de neste fire årene er forpliktet til å velge IBMs SAP-løsning.

Helse Midt-Norge vil være første region som tar løsningen i bruk, men også Sykehuset Østfold skal ta i bruk den nye løsningen nå.

IBMs leveranse skjer i samarbeid med KPMG og Basware. Rammeavtalens verdi er estimert til 710 millioner kroner.

IBMs tilbud er vurdert til å være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i konkurransen. Integrasjonsplattformen for helseforetakene er bygget på åpne standarder og et felles begrepsapparat, metodikk og arbeidsmåte for å forenkle systemene.

- Det vil føre til bedre samhandling mellom helseforetakene og rapportering til foretakenes eier. Det var blant annet IBMs styrke som totalleverandør av tjenester, programvare og maskinvare som gjorde at denne løsningen ble vurdert som den best egnede. At IBM i tillegg tilbyr beste praksis prosessflyt-dokumentasjon med metodikk tillerettelagt for helsesektoren ble tillagt ekstra vekt, heter det i meldingen.

EDB og Accenture

IBM konkurrerte med EDB og Accenture, med løsningene SAP og Oracle. IBM ble valgt etter en totalvurdering med følgende kriterier:

  • Tilbudt løsnings egnethet og understøttelse av anskaffelsens formål
  • Kvalitet i prosjektleveranser og ytelse
  • Leverandørens tilrettelegging for styring, ledelse og samhandling
  • Forvaltning, drift og videreutvikling
  • Pris

- Dette passer godt for oss i Helse Midt-Norge, sier Bård Helge Hofstad, direktør for stab og prosjektstyring ved Helse Midt-Norge RHF.

- Dagens økonomisystem er utdatert og vil bli utfaset i løpet av få år. Økonomisystemet blir av den grunn ikke vedlikeholdt og oppgradert i nødvendig omfang. En felles logistikk- og økonomiløsning har en målsetting om bedre styringsinformasjon og rapportering, og muligheter for oppfølging både innad i og mellom helseregionene. Løsningen vil også muliggjøre effektivisering gjennom felles standardiserte arbeidsprosesser og kodeverk, samt bidra til reduserte driftskostnader og økt driftssikkerhet gjennom én felles forvaltning.

Viktig

- Denne rammeavtalen er en viktig kontrakt for IBM i Norge. Vi har som mål å levere gode totalløsninger til våre kunder på tvers av teknologi- og produktområder. Denne avtalen viser at vi har styrken som skal til, og sammen med våre partnere legger vi nå til rette for smarte løsninger i helse-Norge, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i IBM.

Morten Thorkildsen legger til at det er viktig og riktig at NPSS har gått for en løsning som er basert på åpne standarder.

- Det legger til rette for større samarbeid og åpenhet både internt og på tvers av helseforetakene, mener han.

IT-Helse