- Ingen alternativer til Dips

- Ingen alternativer til Dips

Oslo Universitetssykehus vedtok fredag å gå for Dips. Styreleder Stener Kvinnsland mener det ikke var andre muligheter.

Fredag vedtok styret i Oslo Universitetssykehus (OUS) å gjøre avrop på rammeavtalen Helse Sør-Øst har med Dips. Selve rammeavtalen går ut denne måneden, og derfor måtte OUS ta en beslutning i forhold til det norske pasientsystemet.

Bodøselskapet Dips leverer pasientadministrative systemer, såkalte elektroniske pasientjournaler (EPJ). Selskapets løsninger for sykehus brukes i hele Helse Nord og Helse Vest, og Helse Sør-Øst med unntak av OUS og Sykehus Telemark. Med innføringen i Oslos gigantsykehus vil Dips ha dekket nesten hele Norge, med unntak for Helse Midt-Norge.

Det har vært mye debatt rundt spørsmålet om Norge bør ha ett felles system og om det systemet i så fall bør være Dips. Det hersket derfor en del spenning rundt utfallet av styremøtet fredag.

- Utfallet er at man slutter seg til oppfordringen fra administrerende direktør for å innføre Dips på OUS, sier styreleder Stener Kvinnsland til Computerworld.

Prisen er 573 millioner kroner.

Plan for fremdrift

I styreprotokollen heter det at «Styret ved Oslo universitetssykehus har i sitt møte 10. august fattet vedtak om DIPS som framtidig PAS/EPJ (pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal).»

Det betyr ifølge protokollen at styret gir, med bakgrunn i Helse Sør-Østs it-strategier, administrerende direktør fullmakt til å gjøre avrop på regional rammeavtale og inngå kjøpskontrakt med Dips for innføring av Dips ved Oslo Universitetssykehus HF.

Styret vedtok også et budsjett for forprosjektet Dips i 2012 på 63 millioner kroner.

Styret legger til grunn at godkjenning av forprosjekt for oppstart av hovedprosjekt skal vedtas av styret primo 2013. Styret ber administrerende direktør utarbeide en plan som omfatter fremdrift og budsjett for hovedprosjekt samt plan for gevinstrealisering og i brukstagelse.

Styret forutsetter at OUS gis en sentral rolle i utvikling av EPJ/PAS i Helse Sør-Øst.

Her kan du lese hele styreprotokollen.

Fungerer ikke godt

- Var det enighet om avgjørelsen?

- Det har vært en bred debatt. Dette er ikke noen enkel sak. Men selve vedtaket var enstemmig, sier Knivvsland.

- Har dere vurdert andre muligheter?

- Det er et spørsmål som innholder mange betraktinger. Et alternativ var å fortsette med det vi har. Vi er enige om at det er lite ønskelig. Det nåværende sammensatte systemet er ikke et system som fungerer godt, selv om vi skulle bruke mye tid å forbedre det.

- Og andre leverandører?

- Det andre muligheten er om det finnes det noen alternativer for Dips i markedet i løpet av de neste fem årene. Vi mener det er ikke et annet system tilgjengelig i Norge i dag.

Tilgjenglig informasjon

- Hvordan ser dere på selve innføringen?

- Det er et stort arbeid å få det på plass, men det er fult mulig å få det til. Vi vet det vil være et krevende arbeid og vil ta mye resurser.

- Har dere sett på kostnadene?

- Vi har et budsjett for innføringen.

- På hvilke områder vil Dips gir de største gevinstene?

- Forholdet mellom helsearbeider og pasient. Helsepersonalet vil ha tilgjengelig informasjon uavhengig av hvor de er. Det kan de ikke nå, og det er bestemt et vesentlig problem nå. Vi har mange ulike systemer som ikke snakker sammen, sier Kvinnsland.

- Vil det spare kostnader?

- Om det gir gevinst i penger har jeg ikke en formening om. Vi vil se på kostnadene når prosjektet i høst analyseres, også rundt gevinstrealiseringen. Men forbedringene i det praktiske i arbeidshverdagen er det viktigste.

Kontakt med Helse Vest

- Det har vært mye snakk om at integrering av ulike systemer vil gi mye arbeid. Hvordan ser dere på det?

- Det er helt åpenbart en stor sak å rydde opp i alle fagsystemer. Men å integrere vår portefølje mot Dips sine systemer er gjort andre steder, det er ikke uoverkommelig.

- Har dere hatt kontakt med andre sykehus som har innført Dips?

- Ja, vi har hatt god kommunikasjon med Helse Nord og Helse Vest, sier Kvinnsland.

Les om:

IT-Helse