Inspirasjon fra Dubai

Inspirasjon fra Dubai

It lite land i Persia-bukten er i ferd med å bli blant verdens fremste på helse-it. Snart kan pasienter flyttes over hele verden, og journalen følger etter.

WIEN, WORLD OF HEALTH IT: Hva er forskjellen mellom en bilselger og en selger av helsesystemer? En bilselger vet når han lyver.

Denne vitsen forklarer at det er få som har fullstendig oversikt over hva integreringen av informasjonsteknologi i helsevesenet vil føre til: Hva it-systemer i helsesektoren kan gjøre for oss, hva vi sparer med dem, om det øker kvaliteten og sikkerheten til pasienten, hva de koster, hvor trygge systemene er, om de greier å samarbeide med andre systemer, om legenes og sykepleiernes hverdag blir bedre og enklere og om vi kan stole på et helsevesenet som baseres på datasystemene som av og til både krasjer og henger.

Samtidig er det ingen som tviler på følgende trend: Vi blir stadig eldre, noe som også vil medføre at en stadig større del av befolkningen vil ha behov for helsehjelp.

En av konsekvensene er at vi rett og slett ikke vil ha nok mennesker som kan diagnostisere, lege, pleie og forsørge den aldrende befolkningen.

Det blir også en utfordring å finne nok penger i samfunnet til betale denne enorme økningen av nødvendige helsetjenester. Og til slutt, vi lever i tid hvor pasientene krever stadig mer innsyn, informasjon og innflytelse i helseprosessen..

Svaret på disse tre utfordringene - altså mangel på mennesker, mangel på penger og økende innsynskrav - mener mange er it.

Slår Norge

Det er derfor ikke overraskende at de rundt 2000 deltagerne på World of Health IT i Wien trekker pusten dypt når Fatma Abdulla i løpet av noen minutter skisserer utviklingen i Dubai.

Dubai er en av De forente emiratene, er lite landområde, men med en pengesekk som gjør Onkel Skrue misunnelig. Men landet har også visjoner, og siden det ble bestemt at helse er en viktig del av landets strategiske plan frem mot 2010, har utviklingen gått i et forrykende tempo.

Abdulla skisserer hvordan Dubais helseby (Dubai Healthcare City, DHCC) er bygget opp med 12 ulike sykehus, campus for opplæring og forskning, og full frihet for alle land og bedrifter til å etablere helsevirksomhet her. Blant universitetene er Harvard Medical International Dubai. Japan har flyttet et helt sykehus ditt, flere ønskes velkommen.

-- DHCC er et unik prosjekt for å skape et globalt mikromiljø for helse. Det er mange utfordringer i standardiseringen av it-løsninger, blant annet med tanke på overføring av pasientjournaler. Men det vil være en enorm læring. Og fordeler vil overstige ulempene, slår Abdulla fast.

Ifølge Abdulla vil DHCC i 2010 ha implementert en EPJ-plattform (elektronisk pasientjournal), risikostyring, standarder for kvalitetskontroll og pasientsikkerhet, og aksesskontroll for pasienter for sine egne data. Denne måned lanseres DHCC en helseportal, som fra neste år også vil være tilgjenglig for alle pasienter.

-- Dette er helt vannvittig. Hvis du legger sammen hva Norge, Sverige og Danmark gjør til sammen, kommer du kanskje i nærheten av dette, kommenterer Glen Kenneth Bruun, it-sjef ved Rikshospitalet, etter abdullas foredrag.

Borgerrett

Dubais enorme fremgang på helse og it er utvilsomt et resultat av sterk politisk styring og gigantisk økonomisk makt. Men dette er likevel ikke forutsetninger for å få det til, mener Clemens Martin Auer, helseminister i det føderale styret i Wien.

Auer forklarer at alle land bruker enorme resurser på helse, og at penger sånn sett ikke bør være et problem. Sterk politisk styring kan være en fordel, men Østerrike har med sine ni føderale regioner, pluss hovedstaden Wien, fått et av de fremste EPJ-systemer med interoperabilitet i verden. Nå skal landet ut i verden for å vise hvordan man også gjennom samarbeid av ulike partnere kan komme langt.

-- I Østerrike er vi mye mer opptatt av personvern enn i de skandinaviske landene, hvor det ikke synes å være store problemer med å koble databaser og id-nummer med hverandre. Men på en eller annen måte har vi til tross for alle våre regioner, med ulike pasientjournaler, blitt ledende på id-styring, og har kommet langt med EPJ og et nasjonalt e-governement-system, sier Auer.

Samarbeidsmodellen mener han kan videreføres til resten av Europa, hvor mange ulike land kan bli enige om hvordan nasjonale helseplaner kan kobles til et større, internasjonalt helsenett, hvor pasienter kan bevege seg på tvers av landegrenser, helseforetak eller type sykdom.

-- Dette er en ny måte å se på helse på. Det har vært snakket mye om pasientenes rett til at helseinformasjon skal være sikret. Dette kan nesten defineres som en borgerrett. Men samtidig har vi kommet så langt i tilgangen til informasjon at det også kan sees som en borgerrett ha tilgang til vår egen mappe. Da handler det ikke bare om innsyn, men også i forhold til å stille spørsmålstegn ved det som står i helsejournalen, hvor den er tilgjenglig og hvem som tilgang til den. Anerkjennelsen om at disse to rettighetene står sammen bør være sentralt i utvikling av helsesystemer. Vi må finne skjæringspunktet mellom de to, sier Auer.

Trenger sertifisering

Hva er det en pasient kan oppnå i forhold til en slik bred innsynsrett? Det vil blant annet gi dem mulighet til å finne behandling hvor som helst uten å være redd for at helseopplysninger forsvinner eller kommer i feil hender. En pasient med hjerteproblemer på den amerikanske vestkysten kan for eksemplel benytte et sykehus i Chicago for behandling og deretter dra på rekonvalisens i Florida.

Mens denne tankemåten er utbredd i USA - hvor sykehusene konkurrerer om pasientene og forsikringsselskapene - har de europeiske helsemyndighetene ikke åpnet opp mye for dette.

Men Mark Leavitt av CCHIT, den amerikanske organisasjon for sertifisering av helsejournaler, og George de Moor fra Europas Eurorec er enige om mange av utfordringene. Det handler om å få pasienten i føresetet av sine egne helseopplysninger.

-- Dette er et veldig viktig arbeid, og vi er i en fase det må gjøres mye arbeid rundt dette. Vi er på vei mot pasient-sentrerte (patient centered) helsejournaler. Vi ser at grensene mellom de ulike EPJ-systemene er i ferd med å forsvinne. Det skaper mange fordeler, men også mange trusler, sier De Moor.

Målet til både CCHIT og Eurorec har er å bevisstgjøre ulike helsevirksomheter om begrensinger og farer med bruk av elektroniske pasientjournaler (EPJ). I tillegg bygges det sertifisering for å teste eksisterende systemer. Dette gir mulighet til å sjekke kvaliteten i EPJ-systemer mot en rekke kriterier. Hos Eurorec ligger det over 1200 kriterier. Eurorec driver med en rekke andre aktiviteter som validering, sammenligning og harmonering, koding og indeksering av EPJ-systemer. Norge er en av landene som ønsker å bli medlem.

-- Vi ser ofte nesten religiøse diskusjoner om personvern. Dette er viktig, men vi må også innse at disse systemene vil gi pasienten uante muligheter til å ha eierskap til sine egne helseopplysninger. Men også der ser vi mange problemer. Hvordan setter du dette eierskapet av informasjon opp mot opphavsretten til den som har laget informasjonen, spør de Moor.

De Moor gjør det soleklart at han og hans institutt ikke kan løse problemene. Et hvert land i Europa må velge veien selv. Eurorec kan bare hjelpe til med å lage standarder og sertifiseringer som gjelder for alle.

-- Din skyld folk dør

Til slutt er det politikerne som må ta beslutningene, og det er ikke lett.

-- Politikerne er ikke interessert i prevensjon. De vil ikke tenke på hva kommer til å skje om 10, 15 eller 50 år. Politikerne vil vinne kriger, ikke få æren etter de er døde. Du må fortelle dem at det handler om her og nå, sier Ilias Iakovidis, nestleder for avdeling for helse-it i EU.

Ifølge den energiske grekeren har noen land forutsetning til å komme langt, mens andre aldri blir enige. Enighet og tillit er de viktigste faktorene for at ulike helsevesen kan innføre it på en fornuftig og effektiv måte.

-- Sett ti leger i et rom, de vil aldri bli enige. Hvordan kan alle leger, alle sykepleiere, alle politikere og alle kommersielle aktører bli enige da, spør han.

Iakovidis mener kommersielle leverandører har en tendens til å fortelle at de har svar på alt. Men det verste som kan skje er at politikere faller for slike ord og velger å gjennomføre vertikale løsninger. For å få politikerne på sitt lag snakker han mye om pasientsikkerhet (patient safety).

-- Pasientsikkerhet er et begrep som forteller en politiker at noen dør hvis ingenting skjer. Si til politikerne: Hvis dere ikke handler nå, er det din skyld at folk dør og at pengene er sløses bort. Da pleier de å få opp farten.

Mer fart trengs det ikke i Dubai. Før det avtalte intervjuet med It-Helse har Abdulla allerede forelatt konferansen. Men vi kommer nok til å høre med fra henne og helsesatsingen i Dubai.

Denne artikkelen har stått i It-Helse, et samarbeid mellom Dagens Medisin og Computerworld.

Les om:

IT-Helse