Ønsker bedre pasientkvalitet

Ønsker bedre pasientkvalitet

Personvern er ikke grunn god nok for å beholde skottene mellom sykehus og behandlende enheter når it-systemene slås sammen i Helse Sør-Øst.

I Helse Sør-Øst står prosjektene på rekke og rad. To store helseregioner slås sammen, tre hovedstadssykehus blir ett, og flere it-løsninger standardiseres. For å gjennomføre denne gigantoperasjonen har flere store it-kontrakter blitt tegnet i løpet av 2008, blant annet for elektronisk pasientjournal, for kurveløsningen og for personalsystemer.

I tillegg skal Sykehuspartner overta drift til hele regionen og innkjøpsrutinene strømlinjes. Kristin Wieland er viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, med ansvar for it, innkjøp, logistikk og kunnskapshåndtering. I stillingen må hun bli brobygger mellom det tekniske og det kliniske miljøet.

- Vi må se på it-prosjektene som organisatoriske omstillingsprosjekter, sier hun.

Sentral i omstilling

En ny viktig avgjørelse i å sammensveise it i Helse Sør-Øst er etableringen av Sykehuspartner som en felles tjenesteleverandør. Dette innebærer overføring av all drift til Sykehuspartner. Styret mener at samlet overdragelse av it-driftsfunksjonene for helseforetak fra tidligere Helse Øst og Rikshospitalet HF til Sykehuspartner har lavest risiko, og samtidig er best i forhold til å ivareta de ansattes interesser.

- Vi er en stor virksomhet. It er sentralt i omstillingen. Nå skal vi prøve å få det til å være et fellesskap, sier Wieland.

Sykehusene vil fremdeles ha mulighet å bestemme hvordan de bruker it. Etablering av felles tjenesteleverandør stiller krav til å etablere rutiner i grensesnittet mellomhelseforetakene og Sykehuspartner på it-området.

- Sykehusene har ansvaret for å bestille funksjonalitet, sier Wieland.

Frigjøre ressurser

Som brobygger skal Wieland sørge for at innkjøp og organisering av it legger til rette for prosesser som gir brukervennlige systemer, som effektiviserer og sikrer høy kvalitet. Alt til det beste for pasientene.

- It er primært et verktøy for virksomhetsutvikling. It har ikke verdi i seg selv, hvis det ikke skaper endringer som øker kvalitet i forhold til pasientene. Pasientenes opplevelse er viktig for oss, sier Wieland.

Derfor er det vesentlig at all koordinering, samordning og standardisering som nå skjer skal gjøre at vi kan frigjøre ressurser til pasientbehandling.

- Da kommer vi til en annen utfordring, og det er kompleksiteten. Samordning er ikke gjort med et knips, og det er veldig knapt med investeringsmidler. Vi må starte med å vite hvor vi skal og sette den ene foten foran foran den andre, sier Wieland.

Les om:

IT-Helse