Sparker i gang helsereformen

Regjeringen vil flytte fem milliarder kroner fra staten til kommunene.

Siden forrige helseminister Bjarne Håkon Hanssen startet å snakke om en "samhandlingreform" for noen år siden, har det blitt mye ord og lite ull. Gjennom ekspertgrupper og lange Stortingsdebatter har det vært mye fokus på ønsket om å koble helse-Norge bedre sammen.

Reformen krever intensiv bruk av teknologi.

I dag satt helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen samhandlingsreformen ut i livet under tittelen "Samhandling for et friskere Norge". Pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor. Sykdom skal forebygges.

– Vi har tatt mange små steg. Nå tar vi det store spranget inn i en helse- og omsorgstjeneste for fremtiden, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.

Faglige grep

I dag legger regjeringen frem forslag til lov om folkehelsearbeid, forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015).

Nasjonal helse- og omsorgsplan legger den politiske kursen for de neste fire årene. Planen inneholder juridiske, økonomiske, organisatoriske og faglige grep som skal til for å sette samhandlingsreformen ut i livet, og ruste helse- og omsorgstjenesten for fremtiden.

Regjeringen vil videreutvikle en helse- og omsorgstjeneste som er blant verdens beste. Samhandlingsreformen innebærer målrettet satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene.

Det skal lønne seg å bygge opp tjenester der folk bor og behandle sykdom så tidlig som mulig. Kommunene vil få flere oppgaver, og de vil få midler til å utføre dem.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Tydelig plikt

Regjeringen vil foreslå at fem milliarder kroner flyttes fra staten til kommunene.

Gjennom den nye loven om folkehelsearbeid får kommunen en tydelig plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem.

Forebygging er en viktig del av samhandlingsreformen. Folkehelseloven skal sikre at samfunnet fremmer helse, forebygger sykdom og utjevner sosiale helseforskjeller.

God kompetanse

Departementet skrive videre i pressemeldinger:

"Med den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene og sykehusene plikt til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal forhindre at pasienter blir liggende på sykehus fordi hjemkommunen ikke har noe tilbud til dem. Samarbeidsavtalene skal legge til rette for at pasientene behandles i kommunene hvis de der får et like godt eller bedre tilbud som på sykehus.

Bedre samhandling mellom kommuner og sykehus, og bedre samarbeid mellom sykehus skal bidra til bedre og raskere behandling. Kvalitet skal være i fokus. Lokalsykehusene skal ha en viktig rolle i det nære helsetilbudet, særlig for de som trenger helsetjenester ofte, og flere tjenester må tilbys i pasientens nærmiljø.

Ny teknologi og nye metoder krever samtidig ytterligere spesialisering. For å sikre god og riktig kompetanse vil vi bygge sterke fagmiljøer."

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Les om:

IT-Helse