Svarer med mer åpenhet

Svarer med mer åpenhet

Det legemiddelindustrien ville hemmeligholde blir nå søkbart for alle.

Helsesektoren, med forskningsinstitusjonene og universitetene i spissen, er i ferd med å nærme seg en felles portal for saksbehandling, søknadsmottak, arkiv og kommunikasjon. Det er REK, de regionale etiske komiteer, som går foran og viser vei. Portalen er basert på åpenhet, og unntar minst mulig offentlighet. Nå settes det i gang forskning på portalen som bidrar til forenkling og kvalitetssikring av forskningsoppgaver. Målet er at alle skal bruke løsningen som et felles forskningsverktøy for all helseforskning. Forskning er, ifølge REK, ikke et privat anliggende, de er offentlige prosjekter og skal brukes til å fortelle allmenheten hva det forskes eller ikke forskes på.

- At Helse- og omsorgsdepartementet vil forske for å se nærmere på en utvidet bruk av portalen, viser at forskningsinstitusjonene godtar at det som det forskes på, gjøres i åpenhet. For ikke alle har vært like begeistret når REK har gitt avslag på søknader hvor søker ønsket at dataene skulle holdes hemmelige, forteller avdelingsleder og professor Knut W. Ruyter i REK. Han syns at det er imponerende og ganske fantastisk at vi omsider er kommet så langt at forskningsinstitusjonene i økende grad godtar REKs krav om mer åpenhet.

- Kanskje vil vi få se et av få områder hvor det ikke vil finnes regionale forskjeller og varianter, sier han.

Mer innsyn

Den nye saksportalen er et elektronisk system for mottak av søknader, saksbehandling, arkiv og kommunikasjon for forskere, pasienter og interessegruppe, eller rett og slett alle som ønsker å se hva det forskes på og hva legemiddelindustrien er opptatt av.

Mange vil nok hevde at åpne arkiver ikke er stedet for forretningshemmeligheter, men i stedet for å pakke inn informasjon bak lukkede dører, ønsker Ruyter mer åpenhet, og det skal mye til før han gjør akkurat som industrien eller forskerne vil.

- Det er svært sjelden at det finnes kritisk informasjon som kan skade virksomheten i disse søknadene. Ofte kan det dreie seg om å slette et ord eller et par setninger, og vi blir raskt enige, forteller han.

Ruyter leder REK sør-øst, en av syv ulike komiteer. Det statlige, uavhengige organet skal vurdere medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som involverer mennesker, helseopplysninger og menneskelig materiale. Ruyter forteller at hensynet til bedriftshemmeligheter vurderes strengt.

- Mange påberoper seg unntak og beskyttelse når vi sender ut varsel om at noen har søkt innsyn. Da må de ta turen innom meg for å fortelle, eller vise, hvor i dokumentene bedriftshemmeligheter er beskrevet. Hvis vi fellesskap finner ut at det finnes noen slike, sladder vi dem. Vi har sett at enkelte som har hevdet at 500 – 600 sider skulle være unntatt offentlighet, har sittet igjen med en sladd over seks linjer. Hensynet til åpenhet er viktigere enn behovet for å skjule. Å skulle stå til regnskap også offentlig for hva man gjør i forskning, er mye viktigere enn behovet for hemmeligholdelse, sier han.

NOARK-5

Saksportalen bidrar til å forenkle og kvalitetssikre alle deler av komiteenes arbeid. Alle saksbehandlerne i REK er ansatt ved universitetene og REK Nord ved UiT har driftsansvar for løsningen. Portalen lever opp til kravet fra Riksarkivet om at alle saksdokumenter skal lagres i et arkivsystem som følger NOARK 5-standarden. Portalen, som er utarbeidet i samarbeid med e-Vita, er basert på iKnowBase. Løsningen kjøres i en felles database for komiteene, uavhengig av universitetenes databaser for arkiv- og saksbehandlingssystemer.

- Portalen bygger på iKnowBase som er et åpent Java-rammeverk med en Oracle database i bunnen. Noe av verdien er åpne standarder som gjør systemet i stand til å utveksle informasjon med andre, sier Frank Rognstad, administrerende direktør, e-Vita.

Løsningen er tilgjengelig både for interne og eksterne brukere, og brukerens rolle og stilling definerer hvilket innhold og funksjonalitet som skal tilgjengeliggjøres.

Innad i komiteene er det slutt med å sende papir. Alt lastes ned på Ipad, og kun i svært få tilfeller gis det dispensasjon fra kravet om et papirløst møte.

- Vi må ta vår egen medisin, slår Ruyter fast.

Komiteer i alle land

De forskningsetiske komiteene ble etablert rundt 1965 i forbindelse med Helsinki-deklarasjonen og i 1975 ble det vedtatt at alle land skulle opprette uavhengige forskningsetiske komiteer. Nå er Norge først ute med en digital løsning som sikrer alle parter.

- Opprettelsen av disse komiteene er ene og alene basert på en felles mening om at verken leger eller medisinske forskere skulle stå for vurderinger av forskning alene, sier han. Dermed ble alle særinteresser feid av banen, og komiteene dannet. Han forteller at hovedhensikten er å beskytte forsøkspersoner i forskningen. Men vi skal ikke vurdere uredelighet eller juks i forskningen, sier Ruyter. REK er blitt beskyldt for enkelte ganger å hindre forskningen ved å gi for eksempel drapsdømte rett til å hindre innsyn i egne saker.

- Forskere vil gjerne selv bestemme hva de skal forske på. Skal det ha noen hensikt å ha uavhengige komiteer, vil ikke disse alltid være enig med alle forskere. Så vi bør alltid være åpne for at lovgivningen kan være for streng, det vil alltid være en diskusjon, sier han.

Ruyter kjenner ikke til at andre land er kommet like langt i utviklingen av en felles forskningsportal for helsesektoren. --Vi er de eneste som har satt åpenhet i system. I USA foregår det fortsatt konfidensiell saksbehandling, og det er nesten ikke innsynsmuligheter. I Danmark og Sverige, til tross for ganske lik lovgivning, finnes det fortsatt bare postjournaler hvor det må bes om innsyn. I vår portal er dokumentene søkbare på alle sentrale nøkkelord. Selv journalister skal kunne lete seg frem til aktuelle saker, påstår Ruyter.

REK

Portal

 • Elmer II basert skjemaløsning
 • Min side for prosjektledere
 • Oversikt over kliniske studier (rapportering)

Saksbehandling

 • Mottak
 • Saksbehandling
 • Komitearbeid
 • Noark 5 arkiv
 • Datafangst
 • Innholdskontroll
 • Avlevering til Riksarkivet

Teknologi

 • Sikker og skalerbar javabasert-plattform
 • Oracle applikasjonsserver og database

Les om:

IT-Helse