Tryggere omsorg i eget hjem

Tryggere omsorg i eget hjem

KRONIKK: Mennesker med pleie- og omsorgsbehov må bli selvhjulpne.

Et spekter av tjenester knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, bioteknologi, helsehjelp, rehabilitering og medisinsk utstyr kan bidra til mer selvhjelp i eget hjem.

I 2007 brukte Norge 203 milliarder kroner på helse, og en økende andel eldre mennesker i befolkningen de nærmeste tiårene vil føre til en sterk vekst i behovet for helse- og omsorgstjenester. Gruppen over 80 år vil fordobles fra 2020 til 2050.

Tenke nytt

For å unngå at utgiftene til helse, pleie og omsorg vokser hinsides all kontroll, må vi tenke nytt rundt alt fra bruk av teknologi til boformer og brukerinnflytelse, til hvordan vi skal bruke private leverandører og involvere frivillige nettverk, foreninger, pårørende og venner.

Regjeringen leter etter gode svar på disse utfordringene, og har derfor satt ned et utvalg som skal vurdere nye løsninger til utforming av fremtidens velferds- og omsorgstjenester. Regjeringens utgangspunkt er at flere av de helsetjenestene innbyggerne trenger skal kunne tilbys i kommunene og der folk bor.

Kartlegging

En kartlegging Abelia har foretatt viser at Norge allerede har selskapene med den rette teknologien og kompetansen for å kunne løse fremtidens pleie- og omsorgsutfordringer. Innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan bruk av videokonsultasjoner og sensorer gjøre det tryggere og enklere for folk med pleie- og omsorgsbehov å leve lengre i egne hjem.

Innen bioteknologi har vi selskaper som tilbyr kroppssensorer som kan måle og rapportere alt fra hjerteaktivitet til blodverdier. Likeledes finnes det portabelt medisinsk utstyr som kan flyttes hjem til pasientene, i stedet for å flytte pasientene til utstyret på sykehuset.

Forskningsinstituttet Norut har på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund beregnet at en innføring av videokonsultasjoner og smarthusteknologi alene vil gi en gevinst for samfunnet på 8,3 milliarder kroner per år. Gevinsten knytter seg blant annet til den tiden helsepersonell sparer på å utføre rutineoppgaver, og til den alternative kostnaden det er å ha pleietrengende boende på institusjon.

Utfordringene i pleie- og omsorgsektoren lar seg imidlertid ikke løse kun med bruk av teknologisk utstyr av ulike slag. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse