Vil ha tilgang til Folkeregisteret

Vil ha tilgang til Folkeregisteret

Helsevesenet vil ha bredere tilgang, men det somles med tillatelsen.

Helsevesenet har stort behov for bedre tilgang til data fra Folkeregisteret. Slik tilgang gjør helsesektoren billigere, bedre og mye mer smidig. I Norge er tilgang til Folkeregisteret regulert i Folkeregisterloven og forvaltes av Skattedirektoratet.

Behovet for opplysninger fra Folkeregisteret gjelder alle helseaktører, og er ikke begrenset til å gjelde sykehusene alene. Men en endring i hvem som skal ha tilgang til Folkeregisteret ser foreløpig ikke ut til å settes i verk, selv om Helsedepartementet og Den Norske Legeforening offisielt har bedt om tilgang gjennom Norsk Helsenett. I tillegg frykter Helsedepartementet at ordningen kan koste dyrt når e-resept innføres.

Saken har pågått en stund. Allerede i februar 2009 påpekte avdelingsdirektør Bjørn Astad og seniorrådgiver Steinar Lund, begge i Helsedepartementet, i et brev til Skattedirektoratet at "helsevesenet har stort behov for bedre tilgang til folkeregisterdata".

Etter dette har det blitt skrevet en rekke brev over samme tema. I et brev datert 1. september i år til Den Norske Legeforening konstaterer departementet at "Departementet ikke har mottatt svar på denne henvendelsen og vil på nytt ta saken opp med Finansdepartementet og Skattedirektoratet".

Behandles

Det er Skattedirektoratet som avgjør hvilke opplysninger det kan gis tilgang til, og på hvilken måte. Det gjør også at helsesektoren er avhengig av Skattedirektoratet for å endre spillereglene.

Helse- og omsorgsdepartementet har altså søkt om at Norsk Helsenett får permanent tillatelse til distribusjon av uttrekk av folkeregisteropplysninger til spesialisthelsetjenesten. Dette gav Skattedirektoratet sitt samtykke til 6. februar 2009. Det betyr at sykehus får tilgang til Folkeregisteret.

Videre sendte departementet en forespørsel om utvidet tillatelse til distribusjon av uttrekk av folkeregisteropplysninger til alle helseaktører tilknyttet helsenettet, samt forespørsel om at denne tjenesten ikke skal prises per oppslag, men være gratis for de helseaktører som har behov for det.

Denne saken er fremdeles til behandling i Skattedirektoratet.

Lite effektiv

Så hva er fordelene med større tilgang til Folkeregisteret? Som helsedepartementet påpeker, gjelder behovet for opplysninger alle helseaktører og er ikke begrenset til sykehusene alene. Alle aktører i helsetjenesten, både fastleger og andre kommunetjenester, sykehus og privatpraktiserende spesialister, sentrale myndigheter og helseregistre, har behov for omfattende rutinemessig innhenting og kontroll av personopplysniger i forbindelse med sine pasientkontakter. Behovene inkluderer både automatisk oppslag av nye pasienter og oppdatering av pasientregistre.

Også den mye omtalte Samhandlingsreformen kan fort få et "Waterloo" hvis ikke bedre tilgang til personopplysniger kommer på plass, mener Helse- og omsorgsdepartementet.

"Helse- og omsorgsdepartementet er av den oppfatning at endrende organisatoriske forhold, omfattende strukturendringer og krav til effektiv og korrekt samhandling endrer rammevilkårene for hvorledes folkeregisterdata til bruk for å yte helsehjelp kan innhentes. Departementet er også å den oppfatning at tilgangen til opplyninger er for snevert definert".

Eller som avdelingsdirektør Astad svarer litt mer folkelig til Computerworld It-helse:

- Dagens ordning fremstår som lite effektiv og fremtidsrettet. Les videre på neste side!

IT-Helse