IT-innkjøp i skolesektoren

IT-innkjøp i skolesektoren

Fylkeskommunenes avtale med Microsoft begrenser ikke valgmulighetene, og står ikke i veien for bruk av programvare fra andre leverandører, skriver Microsofts Jannik Lindbæk.
I desember signerte 12 fylkeskommuner en samarbeidsavtale med Microsoft. I ettertid er det hevdet at avtalen medvirker til å begrense konkurransen i skolesektoren, senest fra Stortingets talerstol sist uke og på lederplass i Computerworld. Det fremstilles som om den lisensieringsmodellen som ligger til grunn for skoleavtalene er egnet til å stenge andre aktører ute av skolemarkedet. I den forbindelse vil vi gjerne gi bedre innsikt i avtalen, og dele noen av våre erfaringer fra vårt samarbeid med skolesektoren.

Avtalen som er inngått gir fylkeskommunene rett til å undertegne såkalte skoleavtaler med Microsoft for videregående skoler på nærmere definerte vilkår. Avtalen innebærer i seg selv ikke noen plikt for fylkeskommunene til å inngå skoleavtaler. Fylkeskommunenes eventuelle kjøp av Microsoft-produkter skjer fra en av Microsofts forhandlere. Ved kjøp må fylkeskommunene ta hensyn til de krav som følger av regelverket for offentlige anskaffelser.

Fylkeskommunenes eventuelle kjøp av Microsoft-produkter skjer fra en av Microsofts forhandlere. Ved kjøp må fylkeskommunene ta hensyn til de krav som følger av regelverket for offentlige anskaffelser. nn Det er reist spørsmål om driftsansvarlige og innkjøpere i det offentlige mangler kompetanse og oversikt over valgmulighetene i IT-markedet. Det stemmer dårlig med våre erfaringer. Det er vårt entydige inntrykk at de innkjøpsansvarlige i fylkeskommuner, kommuner og skoler har god innsikt i hvilke mulige prioriteringer de står overfor når de skal hente det meste ut av de rammevilkår de opererer innenfor.

Det faktum at et flertall av landets fylkeskommuner har valgt å samle seg for å gå styrket inn i forhandlingene med Microsoft understreker inntrykket av profesjonelle innkjøpere. Slik har det offentlige oppnådd en avtale som gir dem bedre verdi enn om de hadde opptrådt hver for seg. Når en av tre fylkeskommuner valgte en annen løsning, ser vi dette som et utttrykk for den samme profesjonalitet i innkjøpsleddet.

For de fylkeskommunene som valgte å inngå avtale med Microsoft, er det ingenting som står i veien for en satsing på annen programvare enn produkter fra Microsoft. Det vil fortsatt være fullt mulig å kombinere Microsoft-produkter med annen programvare. Innkjøperne står her overfor flere valg. Vi tror det kan være nyttig å sette seg i innkjøpernes sted for å forstå rekkefølgen i de beslutninger som fattes i en slik sammenheng.

Den første beslutningen er om alternative programvareløsninger skal brukes side om side på den enkelte skole. For skoler som velger denne tilnærmingen, vil det ikke være hensiktsmessig å tegne en skoleavtale. Skoleavtalen bygger på en forutsetning om at man ønsker å lisensiere alle pc-er i et driftsmiljø med den samme programvare. Det gir et driftsmiljø og lisensregime som er enkelt å administrere for dem som har foretatt dette valget. Dersom beslutningen er å satse på et heterogent driftsmiljø foreligger andre volumlisinser der man velger det antall pc-er som skal lisensieres. Prisene for de ulike volumavtalene er sammenliknbare.

Innkjøperne velger altså først hva de skal kjøpe til hvilke skoler, og hvordan de vil planlegge driften. Deretter vurderer de hvilket lisensregime som er hensiktsmessig. De driftsamsvarlige og innkjøperne vi møter går ikke 8baklengs8 inn i en lisensavtale som fratar dem handlefrihet, slik en kan få inntrykk av gjennom mediedekningen.

Det er vår forståelse at innkjøperne valgte å undertegne avtalen på bakgrunn av en vurdering av at det er mest hensiktsmessig å satse på homogene driftsmiljøer innenfor den enkelte skole. Samtidig er det som nevnt slik at disse fylkeskommunene ikke er forpliktet til å kjøpe under avtalen. De kan dermed også velge andre lisensieringsformer for et utvalg skoler dersom de også vil satse på heterogene driftsmiljøer for disse skolene.

Microsoft er opptatt av å lytte til våre kunders behov. Det er vår erfaring at de ulike modellene for volumlisensiering vi tilbyr er egnet til å ivareta den valgfrihet våre kunder ønsker.

Jannik Lindbæk jr,
informasjonsdirektør, Microsoft Norge

Les også: Microsoft kupper skole-Norge
Ikke fornøyd med Microsoft-svar
Høyre tar opp Microsoft-kontrakt
- Norske elever taper på Microsoft-kupp