It-avdelingens rettigheter ved outsourcing

It-avdelingens rettigheter ved outsourcing

JUSS OG IT: Outsourcing av it-tjenester kan få store konsekvenser for arbeidstakere i bedriftens interne it-avdeling.

Arbeidsmiljøloven har regler som sikrer arbeidstakernes rettigheter ved slik outsourcing. Et viktig spørsmål er derfor når lovens regler får anvendelse.

Stadig flere bedrifter velger å utsette hele eller deler av it-tjenestene sine til eksterne leverandører – såkalt "outsourcing". En viktig årsak til outsourcing er i mange tilfeller at bedriften er blitt avhengig av komplekse it-systemer som man ikke har forutsetninger for å drifte internt. Andre ganger er det bedriftens ønske om å fokusere på kjernevirksomheten sin som foranlediger en utsetting av it-tjenestene.

Uansett årsak vil en outsourcing kunne bidra til forutsigbarhet og kostnadsbesparelser for bedriften. Dersom driften av it-tjenestene tidligere har blitt ivaretatt av bedriftens egne ansatte, blir imidlertid spørsmålet hva som skjer med disse når it-tjenestene overføres til en ekstern leverandør.

Reguleres av arbeidsmiljøloven

Arbeidstakeres rettigheter ved outsourcing av it-tjenester reguleres i dag av arbeidsmiljøloven. For at reglene skal få anvendelse må outsourcingen innebære en "overdragelse" av en "virksomhet eller del av virksomhet". Dersom vilkårene er oppfylt, vil arbeidstakerne blant annet ha rett til ansettelse hos den nye leverandøren på samme vilkår som tidligere. Motsatt vil arbeidstakerne kunne risikere å bli sagt opp av bedriften fordi det ikke lenger finnes arbeid til dem.

I de aller fleste tilfeller vil en intern it-avdeling være en selvstendig del av bedriften, og dermed utgjøre en "del av virksomhet" i lovens forstand. Dette gjelder imidlertid ikke uten unntak. Grovt sett kan man stille opp tre vilkår for at en it-avdeling skal kunne regnes som "del av virksomhet". For det første må avdelingen bestå av personer og/eller utstyr – den må ha substans. Det er imidlertid ikke noe krav til størrelsen på avdelingen. En it-avdeling med én ansatt kan således anses som "del av virksomhet".

Krav til organisasjon

Videre må avdelingen utøve en stabil aktivitet. Tidsmessig avgrensede oppdrag er ikke tilstrekkelig. For det tredje stilles det krav til it-avdelingens organisasjon. Som utgangspunkt kreves det at avdelingen er en organisatorisk selvstendig enhet med nødvendig bemanning, inkludert driftsmessig ledelse, samt utstyr, som til sammen gjør det mulig å drifte it-systemene. Det er imidlertid ikke noe krav til at enheten er organisert som en selvstendig rettslig enhet. Dette innebærer at vilkåret kan være oppfylt også der hvor it-driften er organisert som en ren støttefunksjon i bedriften.

Forutsatt at it-avdelingen utgjør en "del av virksomhet" blir spørsmålet om denne delen kan anses for "overdratt". Svaret beror på en sammenlikning av avdelingen før og etter overføringen til den eksterne leverandøren. Kravet er at avdelingen hos den eksterne leverandøren i det vesentlige fremstår som "den samme" som før overføringen, blant annet med hensyn til type aktivitet, ansatte og utstyr – den må med andre ord ha samme identitet. Dersom den eksterne leverandøren velger å overta alle ansatte og alt utstyret i bedriftens it-avdeling, er det sjelden tvil om at virksomheten anses som "overdratt". Tvilstilfeller oppstår først og fremst når virksomheten hos den eksterne leverandøren atskiller seg fra slik situasjonen var før overføringen, for eksempel ved at ingen ansatte har blitt overført.

Outsourcing av hele it-tjenesten

Betydningen av om ansatte og/eller utstyr har blitt med over til den eksterne leverandøren varierer avhengig av hvilke innsatsfaktorer som karakteriserer den aktuelle virksomheten. Dersom driften krever ansatte med særlig fagkunnskap, blir overføringen av slike ansatte ofte avgjørende for om virksomheten kan anses for "overdratt". Motsatt vil det ved overføringer av virksomheter som krever mye utstyr ofte være avgjørende om dette utstyret er overført.

Drift av it-tjenester vil ofte kreve både ansatte med særlig fagkunnskap og betydelig materiell, særlig hvor det er tale om å outsource hele it-tjenesten. I slike blandingsvirksomheter stilles det derfor krav til overføring av både ansatte og utstyr for å kunne konkludere med at virksomheten er "overdratt". Den nøyaktige grensen for hvor mange ansatte og hvor mye utstyr som må "finnes igjen" hos den eksterne leverandøren lar seg ikke besvare generelt. Det avgjørende må i alle tilfeller være hva som samlet sett er nødvendig for å drive avdelingen videre.

Torstein Arendt

Les om:

Juss Og It