Ytringsfrihet og ansvar på internett

Ytringsfrihet og ansvar på internett

KRONIKK: Hvem har ansvaret for hva som ytres på internett?

Den 1. oktober skal et utvalg oppnevnt av Kultur- og Kirkedepartementet fremlegge en innstilling om reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet. Utvalgets mandat favner svært vidt, og det omfatter blant annet plassering av ansvar for ytringer på internett.

Dette er et vanskelig tema, og det blir en komplisert avveining mellom hensynet til en fornuftig og praktiserbar ansvarsplassering på den ene siden, og den særdeles frie ytringsformen som i dag finnes i sosiale medier, på blogger og andre internett medier.

Kultur- og kirkedepartementet oppnevnte i august 2009 et utvalg for å foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer i mediene. Behovet for en denne gjennomgangen har sammenheng med at dagens regler er kompliserte og fragmenterte. På noen områder, for eksempel når det gjelder redaktøransvar på internett, er rettssituasjonen dessuten usikker.

I tillegg til regler om ansvarsplassering skal utvalget vurdere behovet for særskilte lovregler eller tjenester som kan sikre enkeltpersoners personvern i møte med media. Utvalget skal i henhold til oppnevningen avlevere sin innstilling til departementet innen 1. oktober 2010.

Tjenlige ansvarsplasseringsordninger

I henhold til mandatet skal utvalget vurdere muligheten for regler som i større grad er medienøytrale og som fastslår et ene-ansvar for den faktiske avgiver av en ytring.

Videre skal utvalget i vurderingen legge vekt på å sikre at det alltid finnes noen som kan holdes ansvarlig for en aktuell ytring og at det ikke er for komplisert å finne fram til den ansvarlige.

Utvalget skal i sine forslag legge til grunn gjeldende materielle regler om grensene for ytringsfriheten, innbefattet gjeldende regler om ærekrenkelser og privatlivets fred.

Jeg skal ikke spekulere i hva slags løsninger utvalget vil lande på. Et hovedtema bør imidlertid være å finne tjenlige ordninger for ansvarsplassering for ytringer på internett, som er fornuftig balansert mot ansvarsfritaksreglene i e-handelsloven av 23. mai 2003 for visse overførings-, mellomlagrings- og lagringstjenester.

Balanse komplisert

Det er imidlertid langt frem til det foreligger lovendringer som kan iverksettes på grunnlag av dette arbeidet. Det innebærer at man i mange år fortsatt må leve med uklar rettssituasjon og fragmentariske løsninger for ytringer på internett.

De som følger med på innholdet i en del av disse mediene vil vite at det kan være grunn til å få til en viss ansvarliggjøring av dem som ytrer seg "friskest". Det kan hagle med ærekrenkelser og uttalelser, som om de var fremsatt i medier med ansvarlig redaktør ville ha blitt stoppet i den interne kontrollen (ut fra redaktøransvaret).

Det blir vanskelig å finne en god balanse i et regelverk som på den ene siden skal tilrettelegge for at den nye ytringsfriheten som nettet legger til rette for ivaretas på en god måte, samtidig som man ansvarliggjør de som ytrer seg.

Jeg er svært spent på hva utvalget vil foreslå!

Les om:

Juss Og It