Knusende it-dom over trygdeetaten

Riksrevisjonen har funnet store mangler i hvordan trygdeetaten håndterer sine it-prosjekter.

"Rikstrygdeverket kan i liten grad dokumentere oppnådde nytteeffekter av IT-investeringene. Systemer og rutiner for å sikre gevinster fra IT-prosjekter fungerer ikke tilfredstillende. Det er mangler ved risikohånd­tering, kommunikasjon og oppfølging av IT-prosjekter i trygdeetaten."

 

Denne kraftsalven kommer i en pressemelding fra Riksrevisjonen og er noen av konklusjonene i en rapport som ble overlevert Stortinget fredag.

 

Målet med undersøkelsen har vært å belyse trygdeetatens arbeid med å realisere forventede nytteeffekter fra it-prosjekter, heter det i pressemeldingen. Riksrevisjonen har gjennomgått fire prosjekter som Rikstrygdeverket hadde store forventninger til. Blant annet er det undersøkt hvordan trygdeetaten planlegger, følger opp og dokumenterer forventede nytteeffekter fra IT-prosjekter.

 

Vesentlige svakheter 

 

Undersøkelsen viser at det er vesentlige svakheter ved mål- og resultatstyringen på IT-området i trygdeetaten. IT-prosjektene i trygdeetaten hadde ambisiøse mål for hvor mye som skulle spares, men disse var lite realistiske. Nytteanslagene ble etter hvert vesentlig nedjustert, men dette skjedde lenge etter at prosjektene ble igangsatt.

 

Riksrevisjonen reiser spørsmål ved om Rikstrygdeverket har gjort tilstrekkelig for å sikre at nytteeffekter fra IT-prosjekter blir realisert som forutsatt. Rikstrygdeverket har ikke utarbeidet planer for gevinstrealisering, og ansvaret for å realisere nytteeffekter blir i betydelig grad overlatt til ytre trygdeetat.

 

Undersøkelsen viser også at det er mangler ved risikohåndtering, kommunikasjon og oppfølging av IT-prosjekter i trygdeetaten. 

 

Lese hele rapporten her.