Å komme i gang med SOA

Redesign og implementering av virksomhetens applikasjoner i henhold til en tjenesteorientert arkitektur, kan øke forretningsverdiene betraktelig.

Å konkurrere i en global økonomi krever at virksomheten stadig tenker nytt og tilpasser seg. Det kjenner vi alle godt til. Oppgaven er imidlertid særdeles krevende for it-avdelingen som hele tiden må utføre endringene og nyutviklingen som skal gjøre dette mulig.

It-avdelinger flest strir ofte med en blanding av flere forskjellige it-systemer som forventes å samvirke med hverandre - pluss også samhandle med internettbaserte transaksjonssystemer og webbaserte tjenester.

Kompleksiteten vokser ustanselig. Resultatet er at it-avdelingen hele tiden er på etterskudd. Ofte kommer den til kort. Det paradoksale er at det er forretningsdriften - kjernevirksomheten selv, som it-avdelingen er satt til å betjene, som lider mest.

Kan øke produktiviteten

Jeg tør påstå at opphavet til problemet er at bedriftsledelsen altfor ofte utformer sine strategier og prosesser i et "vakuum" og forventer at it-avdelingen skal implementere disse gjennom en separat it-tilnærmelse.

I noen organisasjoner utformer bedriftsledelsen og it-avdelingen til og med strategier isolert fra hverandre og prøver så å slå disse sammen. Fordi it-avdelinger typisk er linjeorienterte, blir normen dessverre isolerte it-løsninger designet for å møte atskilte forretningsbehov. På den måten holdes oppfatningen ved like om at it-avdelingen alltid ligger etter med hensyn til å møte forretningsbehovene.

Virksomhetene bør isteden gå over til en ny måte å utvikle og implementere programvare på - en måte som tjener forretningsvirksomheten mye bedre og mer effektivt. Denne nye måten - kalt SOA (Service-Oriented Architecture), tjenesteorientert arkitektur på norsk - organiserer de enkelte funksjonene som virksomhetsapplikasjoner består av, i samhandlende, standardbaserte tjenester som så kan kombineres og kjapt brukes om igjen for å møte nye forretningsbehov.

Ved å organisere it rundt tjenester istedenfor applikasjoner, kan SOA øke produktiviteten og effektiviteten betraktelig, både for forretningsvirksomheten og it-avdelingen.

Tre nøkkelingredienser

Det å forstå måten å ta i bruk SOA på er derfor første skritt mot å oppnå rask utvikling og pålitelig implementering av nye og bedre tjenester. Ikke alle SOA-tilnærmelser vil virke like godt. Selv om mange teknologileverandører tilbyr SOA-verktøy, tør jeg påstå at få verken har produktene eller praksismetodene til å støtte noe annet enn elementær SOA-design.

Som jeg ser det er det grunnleggende tre nøkkelingredienser som er helt avgjørende for å sikre en vellykket SOA-løsning: En trygg og bevislig teknologiplattform, en dedikert og sikker fremgangsmåte og erfaren kompetanse.

Teknologiplattformen bør selvsagt sikre en samlet, felles infrastruktur for applikasjonsutvikling og integrasjon. En plattform som både er skalerbar og pålitelig - ikke bare i et homogent datamiljø, men også i et heterogent miljø. For det andre må fremgangsmåten for å utvikle de nye SOA-løsningene bygge på en testet metodelære. Og kompetansen, det er det bare flinke folk fra dedikerte SOA-miljøer som kan vise til.

Med dette som grunnlag kan man bygge SOA-løsninger og balansere både langsiktige og kortsiktige forretningsmål og behov. Ved å etablere et sett av organisatoriske, operasjonelle og implementerende metoder helt fra starten av, kan it-avdelingen planlegge og gjennomføre SOA-implementeringen hånd i hånd med forretningsutviklingen.

Her bør man starte

Det fundamentale og aller viktigste er å starte med er forretningsstrategi og prosess - det å optimalisere forretningsprosessene ved å formalisere en kontinuerlig feedback-loop (eller reguleringssløyfe om du vil) mellom it-avdelingen og forretningsbrukerne.

Det hele bør starte med å analysere prosessene som kan identifisere nødvendig it støttefunksjonalitet, og som dermed kan påvirke forretningsstrategien til å prioritere aktivitetene. Noe av denne funksjonaliteten kan eksistere, mens annen funksjonalitet kan fordre ny utvikling.

Forretningsprosessene kan så uttrykkes gjennom et sett av SOA-tjenester som deretter bringes sammen for å utgjøre de nye forretningsprosessene. Regelverket som styrer tjenestene vil også danne mekanismene til å måle totalytelsen, ytelsen i forhold til nøkkelindikatorer, og oppfyllelsen av servicenivåavtaler. Disse måltallene vil avdekke mulighetene til forbedring - potensielle forbedringer som så kan analyseres, utredes på nytt og implementeres. Ved å fullføre denne syklusen i reguleringssløyfen, bidrar det aktivt til å innrette it-avdelingen langt tettere til forretningsvirksomheten.

Ikke ett enkelt prosjekt

Ved å innlemme it og SOA fullt i virksomhetsstrategien kan it-avdelingen på denne måten utvikle seg til et konkret uttrykk for forretningsprosessene. Etter hvert som forretningsprosessene datamessig blir "innkapslet", konkretiseres også de nødvendige måleenhetene og ansvaret, samtidig som utviklingstempoet og reaksjonsevnene forbedres.

Følgelig, etter hvert som SOA-strategien modnes, blir det mulig å levere funksjonalitet bare ved å utvide forretningsprosessene, istedenfor å bygge egne systemer og applikasjoner.

Å optimalisere forretningsprosessene etter en slik modell er selvsagt ikke gjort med ett enkelt prosjekt. Det innebærer i virkeligheten gjennomføring av et flere års SOA-veikart. Likevel kan resultatene fort bli virkningsfulle. Vår erfaring er at en standardisering av virksomhetens it-implementeringer gjennom ønskede og prioriterte tjenester "garantert" vil generere både kortsiktige og langsiktige fordeler for virksomheten.

 

Les også: Råd til it-sjefen: Ekspertene venter seg SOA-fadeser