Regionale digi-nettverk brer om seg

SAMARBEID: Regionale nettverk på digitaliseringsområde opprettes flere steder for å gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester. (Illustrasjon: Istock)

Regionale digi-nettverk brer om seg

I Hordaland, Rogaland, og Trøndelag er regionale nettverk etablert for å gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Nå er tilsvarende samarbeid om digitalisering og innovasjon under planlegging i flere andre kommuner.

- Jeg har store forventninger til at regionale nettverk og klyngesamarbeid som knyttes opp mot det nasjonale utviklingsarbeidet vil bidra til økt kvalitet og gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren, sier områdedirektør for innovasjon, forskning og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland, i en nyhetsmelding på KS sine sider.

Fellesskap

I Hordaland har 33 kommuner gått sammen om å etablere et felles sekretariat og fagkompetanse innen innovasjon, strategisk ikt og digitalisering, og samordne dette med Bergen kommunes fagmiljøer på området.

I Rogaland har 26 kommuner nylig opprettet et lignende samarbeid. Hensikten er blant annet at kommunene skal bli enda bedre rustet til å ta imot og implementere nasjonale og regionale prosjekter.

I Trøndelag er samarbeidet DiguT - Digitaliseringsutvalg Trøndelag opprettet. Til nå har cirka halvparten av de 46 kommunene i Trøndelag sluttet seg til samarbeidet som tar utgangspunkt i en felles samhandlingsstrategi for digital utvikling. DiguT er et samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmann, KS og representanter fra kommunene i Trøndelag. Hovedsøylene i strategien er samarbeid om felles løsninger, kompetanseløft og en bedre struktur på samarbeidet.

Flere vil komme

Nå har kommunene i Akershus, Østfold og 16  kommuner i Nye Viken også startet diskusjonen om et lignende samarbeid og sett på hvordan dette kan organiseres, skriver KS. Målet er å legge til rette for at rådmenn og kommuner kan bli mer offensive og få større innflytelse i den digitale utviklingen.

Fylkeskommunene skal allerede et godt samarbeid seg imellom på digitaliseringsområdet, og noen har også spilt en viktig rolle overfor kommunene med tanke på regionalt samarbeid. Deling og gjenbruk av ressurser og erfaringer vil sikre bedre og mer effektiv gjennomføring av prosjekter, heter det i meldingen.

- Det er viktig at fylkeskommunene deltar i arbeidet, særlig på områder der det kreves samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner for å sikre helhetlige digitale tjenester til beste for innbyggerne. Det å få til bedre innbyggerløsninger vil gjøre hverdagen enklere for innbyggerne våre. Dette er områder hvor vi bør og kan dele ressurser og kompetanse for å bli bedre enn i dag, sier Weidemann Wieland.

Nasjonal samstyringsstruktur

For å koordinere og samordne digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren ble det i 2016 etablert et nasjonalt strategisk rådgivende organ til administrerende direktør i KS – KommIT-rådet. KommIT-rådet har gjennom sine første 3 år spilt en avgjørende rolle i samordningsarbeidet i kommunesektoren.

KommIT-rådet får ny sammensetning og justert mandat fra årsskiftet som vektlegger tilknytning til regionale klynge- og nettverkssamarbeid. Også underliggende utvalg er styrket for å sikre bredere geografisk tilknytning.

 

kommune