Pc-søpla er full av gift

Pc-søpla er full av gift

Norge har et stykke igjen før alle stoffer med helse- og miljøskadelige effekter er fjernet.

Til tross for et stadig strengere lovverk som pålegger elektronikk- og it-bransjen å fjerne giftige stoffer fra sine produkter, er gift i " teknisk" avfall fortsatt et omfattende problem.

Anslag viser at avfall i Norge inneholdt over 500 tonn bromerte flammehemmere i 2006. Disse giftstoffene er svært farlige. Mesteparten av de bromerte flammehemmerne i avfall stammer fra kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Dette kommer frem i en rapport fra Statens forurensningstilsyn (SFT), som ble publisert i går. På oppdrag fra SFT har COWI AS og Norsas AS kartlagt hvordan avfall med bromerte flammehemmere blir samlet inn og behandlet, og hvor disse stoffene til slutt ender opp.

LES OGSÅ: Nye bærbare fulle av gift

Bromerte flammehemmere er en gruppe med omkring 70 ulike organiske stoffer som alle inneholder brom. Noen stoffer har vist helse- og miljøskadelige effekter. En del stoffer er lite nedbrytbare i miljøet, kan oppkonsentreres i næringskjeden og er påvist i levende organismer og i morsmelk.

SFT arbeider for at mer av dette avfallet samles inn til returordninger som sikrer null utslipp av denne miljøgiften.

Rapporten gir SFT god informasjon om hvor vi bør sette i verk tiltak for å redusere utslipp av denne miljøgiften, skriver SFT i en pressemelding.

Redusere utslippene

Norges mål er å redusere utslippene av bromerte flammehemmere vesentlig innen 2010. Det er derfor svært viktig at avfallet blir behandlet forsvarlig slik at disse stoffene ikke lekker ut i miljøet.

LES OGSÅ: Startskudd for miljøstafett

Den nye kartleggingen viser at det var 520-540 tonn bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen i 2006. Mer enn 90 prosent av disse stoffene finner vi i kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

I 2006 fikk returordningene inn 439 tonn avfall der de bromerte flammehemmere ble tatt forsvarlig hånd om.

Kartleggingen anslår at de siste 80-100 tonnene består av ca. 70 prosent EE-avfall på avveie, 15 prosent fra miljøsanerte biler hvor komponenter med bromerte flammehemmere ikke er fjernet og 15 prosent fra usortert isolasjonsavfall fra bygge- og anleggsaktiviteter.

- Selv om det er usikkerhet om hvor stort innhold det faktisk er av bromerte flammehemmere i produktene som kasseres, er det viktig at vi sorterer ut nok produkter for å hindre utslipp av denne miljøgiften, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Et viktig tiltak er informasjon til ulike målgrupper for å øke innsamlingen av prioriterte avfallsfraksjoner.

- Vi arbeider for å øke kunnskapen om innhold av miljøgifter i kasserte produkter. I bygg- og anleggsbransjen vil vi se nærmere på isolasjonsmaterialene og kartlegge mengdene med slik isolasjon i eksisterende bygg, sier Hambro.

Nye stoffer

Trond Lohre i Eurovironment er en av initiativtagerne bak Gjenvinn.no, en nasjonal dugnad for å samle inn mest mulig elektronisk avfall. Han er ikke overrasket over innholdet til SFTs rapport.

- Det er ikke bare gammelt utstyr som er miljøskadelig. Det brukes tonnevis av bromerte flammehemmere i nye produkter også. Noen av de mest farlige er forbudt, men mange andre brukes, sier han.

I Norge samles mesteparten av e-avfall inn, men det er ifølge Lohre vanskelig å estimere hvor mye som slipper gjennom.

- Vi kan ikke måle det som ikke leveres, men vi regner med at 10 til 30 prosent ikke kommer på riktig plass. Av det som samles gjenvinnes den største delen, mens de virkelig farlige stoffer deponeres eller brennes i spesielle ovner, sier Lohre.

Det er returselskapene som tar seg av e-avfalllet. Alle bedrifter har en avtale med slike selskaper. Også private brukere kan levere til returselskapene, eller til leverandørene og miljøstasjoner.

- Bevisstheten om disse farlige stoffer øker blant befolkningen, men vi har fremdeles et stykke igjen, sier Lohre.

Ikke giftfrie

En av verdens største pc-produsenter, Dell, har i Norge en aktiv rolle i gjenvinning av it-utstyr. Selskapets informasjonssjef Hans Seime er med i Gjenvinning.no-initiativet. Men ifølge Dells miljøansvarlig for Europa, Markus Albers, er det dermed ikke sagt at Dells pc-er er giftfrie.

- Enn så lenge bruker vi en del brommerte flammehemmere. Vi har en miljøpolitikk som bygger på forsiktighetsprinsipp. Det innebærer at vi tar stoffer som er skadelig for mennesker og miljø ut av produksjonen med en gang vi har et alternativ, forteller svensken til Computerworld.

Samtidig forklarer Albers at det ikke er mulig for en stor pc-leverandør å lage ulike produkter. Det betyr at produksjonskravene som gjelder i Norge, og EU, gjennomføres for alt pc-utstyr, også de som selges i land som Kina eller Brasil.

- Vi kan ikke ha ulike produkter i ulike regioner, vi er et globalt selskap. Skjer en endring på et sted, gjennomføres den globalt, sier Albers.

Les om:

Komponenter