Konkurranse om e-signatur

Konkurranse om e-signatur

Buypass, eies i felleskap av Norsk Tipping og Posten, opprettholder full konkurranse innen e-signatur.

Buypass ble 11. mai 2005 registrert hos Post og Teletilsynet som utsteder av kvalifiserte elektroniske sertifikater. Buypass vil med dette opprettholde konkurransen i e-signatur markedet, da BBS sitt oppkjøp av ZebSign nå er godkjent av Konkurransetilsynet.

Buypass har tidligere benyttet ZebSign som eneste leverandør av kvalifiserte sertifikater. Leveranser fremover vil skje både fra egen produksjon og fra ZebSign. Gjennom egen produksjon, utstedelse og distribusjon av kvalifiserte elektroniske sertifikater, posisjonerer Buypass seg som den ledende aktøren i det norske markedet. Dette gjelder leveranser til både offentlig og privat sektor.

Modernisering av offentlig sektor

Buypass ID-tjenester benyttes i dag av toneangivende prosjekter for elektronisk innrapportering og saksbehandling. Trygdeetaten, Altinn-prosjektet (10 statlige etater) og flere kommuner benytter Buypass ID-tjenester for sikker elektronisk identifisering og signering.

- Dette viser hvordan Buypass muliggjør enkle offentlige tjenester for publikum. Våre ID-tjenester benyttes allerede for levering av helseopplysninger til Rikstrygdeverket, signering av gjeldsbrev i Lånekassen og elektronisk innrapportering via Altinn. På denne måten er Buypass en viktig bidragsyter i moderniseringen av offentlig sektor, sier administrerende direktør i Buypass Gunnar Lindstøl.

I løpet av 2005 lanseres en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor. Portalen skal forvaltes av Brønnøysund-registrene, og skal integreres mot e-signatur løsninger fra flere leverandører. Buypass er valgt som en av disse leverandørene. Innbyggerportalen "MinSide", felles portal for offentlig elektroniske tjenester, vil benytte sikkerhetsportalenes ID-tjenester.

Elektronisk signatur til over 2 mill. nordmenn

Gjennom et Buypass Smartkort, har allerede i dag 150.000 nordmenn tilgang til sin digitale signatur. Disse generer i overkant av 1,5 mill. transaksjoner pr. mnd. I løpet av inneværende år starter Buypass, sammen med Norsk Tipping, utrulling av over 2 mill. Buypass Smartkort. Kortene vil erstatte dagens spillerkort fra Norsk Tipping. Disse smartkortene vil gi sluttbrukerne tilgang til en rekke offentlige og private tjenester.

I planen "eNorge 2009 - det digitale spranget" som statsråd Morten A. Meyer presenterte i juni, er det en viktig forutsetning at aktører i markedet skal sørge for utrulling av e-signatur til brukere. Utrullingen av over 2 mill. Buypass Smartkort viser at dette blir en realitet.

Smartkort, chip og elektronisk ID

Buypass er en ledende leverandør av ID- og betalingstjenester over åpne nett. Selskapet representerer et unikt kompetansemiljø innen elektroniske tjenester med bruk av smartkort, chip og elektronisk ID.  Buypass eies i felleskap av Norsk Tipping og Posten