Bufetat velger Checkware

Bufetat velger Checkware

Familievernkontorene under Barne-, ungdoms- og familieetaten skal bruke analyseverktøy fra Checkware.

Barne-, ungdoms- og familieateten (Bufetat) sin hovedoppgave er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Nå skal alle familievernkontorene i Norge ta i bruk elektronisk analyseverktøy for KOR (Klient og resultatstyrt praksis) for å følge opp og utvikle kvaliteten på behandlingen, og tar dermed steget fra manuelle papirbaserte rutiner for brukermedvirkning til en elektronisk løsning.

Skjema som blir tilgjengelig gjennom Checkware skal gi terapeutene i Bufetat mulighet for å følge utvikling i sine saker. Det skal også bidra til å dekke familievernets og barnevernets behov for å fange opp effektene av gjennomført terapi, involvere brukerne og dermed bidra til å øke kvaliteten på den behandling som gis.

Bufetat var tidlig ute med å ta i bruk skjema som gir et felles grunnlag for terapeut og klient til å drøfte terapiprosessen og terapiresultat. Deres erfaring er at klientene føler at de blir tatt mer på alvor og får en mer aktiv rolle i egen behandling.

Enklere hverdag

Marianne Bie, seniorrådgiver ved Bufetat, har vært sentral i arbeidet med brukermedvirkning siden 2006. Hun ser frem til å tilby en elektronisk løsning i hele landet.

- Med en elektronisk løsning som Checkware vil det bli enklere å foreta systematiske målinger. Vi kan da raskere igangsette tiltak dersom terapien ikke virker som ønsket, sier Bie.

Checkware selv er naturlig nok svært glade over å at Bufetat valgte deres løsning, og ser frem til å dra nytte av etatens omfattende kunnskap og erfaring.

- Vi får nå hjelp av et av landets beste fagmiljø til videreutvikling av Checkware. Det vet vi å sette pris på, sier Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i Checkware.

Bufetat er et forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Etaten er organisert i fem regioner, med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som overordnet organ, fem regionskontorer og 260 tjenestesteder. Etaten har omlag 5200 ansatte.

Kontrakter Og Avtaler