DNB og Evry: Its complicated

DNB og Evry: "It's complicated"

Evry får beholde noen DNB-avtaler, hives på dør i andre kontrakter.

DNB og Evry splitter lag, men holder samtidig sammen. Det er DNB som har sett på hvordan kontraktene sine er oppbygget, og funnet ut at de vil splitte opp i "stormaskin" og "ikke -stormaskin".

For sistnevnte er det nå nokså klart at indias fjerde største it-selskap HCL Technologies får kontrakten, det som gjenstår er sluttforhandlinger med selskapet. Kontraktverdeien er på 650 millioner kroner i året.

- Vi har vurdert alle leverandørene nøye gjennom en lang og god prosess, og vi er veldig fornøyde med den løsningen vi har landet på. HCL Technologies er i verdensklasse når det gjelder denne typen kompetanse, og de kan vise til gode resultater for store internasjonale kunder innen bank- og finans. De nye driftsavtalene vil, når vi konkluderer begge avtalene, bygge opp under vårt arbeid med å fornye og rydde opp i de utfordringene DNB-konsernet har hatt på IT-siden, og vi føler oss trygge på at dette er det rette valget, sier konserndirektør for It og Operations, Liv Fiksdahl, i en pressemelding.

Det er ikke første gang inderne gjør sitt inntog i norsk banknæring.

LES OGSÅ: Indisk inntog og Den indiske giganten vant DNB

Stormaskin i spill

Flere leverandører er fortsatt i forhandlinger med DNB om ny avtale på drift av kjernesystemer på stormaskin, blant annet Evry. Det er forventet en avgjørelse på disse forhandlingene innen årsskiftet 2013/ 2014.

Samtidig gjøres det kjent at DNB og Evry har forlenget rammeavtale om leveranse av it-tjenester.

- Eksisterende rammeavtale utløper 31.03 2014 og er nå forlenget til 31.12 2016. Forlengelsesavtalen har en anslått verdi for Evry på i overkant av to milliarder kroner, skriver Evry i en børsmelding.

Det skjer mye hos DNB om dagen. Hele konsernet skal gjennomføre en datasenterflytt, der man går fra å ha driften på syv ulike steder i Norge, til å samle dette til et topp moderne og miljøvennlig datasenter utenfor Stavanger.

Samtidig fortsetter de arbeidet for å øke driftsstabiliteten. De nye driftsavtalene er en viktig hjørnesten i dette arbeidet, ifølge DNB.

Utenfor anbud

Til tross DNBs engasjementet overfor indiske selskap, og at stormaskinkontrakten som sådan er i spill, føler ikke Evry at de går en tøff tid i møte.

«I perioden frem til 30.09 2016 vil Evrys forretningsvolum på stormaskin være tilnærmet uendret fra dagens nivå. Dette er uavhengig av utfallet av de pågående forhandlingene. Øvrige infrastrukturtjenester som i dag leveres av Evry vil bli gradvis nedtrappet, og vil sannsynligvis konverteres i en periode på 12 - 18 måneder etter 01.04. 2014,» heter det i en pressemelding fra dem.

Rammeavtalen som DNB og Evry nå har forlenget, dekker også betydelige leveranser innen applikasjonsløsninger, informasjonstjenester og korttjenester. Dette er it-tjenester som ikke har vært i anbudsprosess.

- DNB forblir derfor en av Evrys største kunder også i årene fremover, skriver selskapet.

LES OGSÅ: Misnøye med nytt HR-system

Lavere kostnader

Dette til tross - Evry vil umiddelbart tilpasse seg den nye avtalestruktur som gjør at kostnadsnivået vil reduseres, ifølge selskapet. Evry anslår at engangskostnadene knyttet til nødvendig omstilling vil være i størrelsesorden 100 millioner kroner, som hovedsakelig får effekt i andre halvår 2014 og i 2015.

«Om lag 300 årsverk i Evry vil bli berørt av ny avtalestruktur. Basert på erfaring fra tidligere omstillingsprosesser, legger Evry til grunn at en betydelig andel av bemanningsreduksjonen vil skje gjennom naturlig avgang og intern mobilitet», skriver selskapet videre.

Den forlengede avtalen, sammen med de planlagte kostnadsreduksjonene, innebærer at Evry ikke forventer negative resultateffekter av ny avtalestruktur i 2014 og 2015. I 2016 vil EVRYs resultat knyttet til kundeforholdet til DNB være 50 millioner kroner lavere enn i 2013 som følge av ny avtalestruktur.

Evrys omsetning til DNB forblir tilnærmet uendret i 2014 sammenlignet med 2013. Leveranser som ikke videreføres blir påvirket fra 1. kvartal 2015 gjennom en gradvis nedtrapping slik at årsomsetningen i 2015 forventes å bli 200 millioner kroner lavere enn i 2014. Tilsvarende antas omsetningen i 2016 å være NOK 400 millioner lavere enn i 2015, heter det videre i meldingen.

Kontrakter Og Avtaler