Kostbart brudd for Software Innovation

Det gikk trådt for crm-selskapet Software Innovation i andre kvartal. Brudd med Broselskapene i Danmark gjorde det ikke særlig lysere.

Software Innovation har tatt innover seg det at selskapet for første gang har opplevd at en større kunde avbryter et prosjekt - og krever pengene tilbake.

I resultatrapporteringen for andre kvartal rapporteres det både før og etter effekt av det avviklede prosjektet med broselskapene i Danmark.

Før efekten av det avviklede prosjektet omsatte selskapet for 113,5 millioner kroner. I samme periode i fjor var omsetningen på 132,5 millioner kroner. Driftsresultatet havnet på minus 5,7 mllioner, mot et driftsoverskudd på 6,4 millioner i fjor. 

Justert for effekten av det avviklede prosjektet endte driftsresultatet på minus 26,3 millioner kroner. Selskapet har foretatt nedskrivinger og avsetninger på tilsammen 20,6 millioner kroner i forbindelse med avviklingen.

Av de totale inntekter i andre kvartal 2003 utgjorde lisenssalget 10,2 millioner kroner, mot 15,2 millioner kroner i 2002. Konsulent- og tjenestesalget utgjorde til sammen 86,3 millioner kroner mot 101,2 millioner kroner i 2002. Service og vedlikeholdsinntektene utgjorde 17,0 millioner kroner i omsetning i 2. kvartal, sammenlignet med 16,1 millioner kroner i 2002.

I børsmeldingen sier selskapet at lisenssalget ligger noe lavere enn forventet, markedet synes dog ikke endret i forhold til de siste kvartaler. Noen salgsmuligheter som var stipulert for kvartalet ble ikke avgjort og er skjøvet til over sommerferien. Selskapet tapte ingen vesentlige salg i kvartalet.

Konsulent- og tjenestesalget er ned fra 91 mNok i 1. kvartal til 86 mNok i 2. kvartal. Dette forklares med at konsernet har hatt færre arbeidstimer til disposisjon i 2. kvartalet hensyntatt antall normale virkedager og faktisk ferieavvikling.

Konsernet talte 570 ansatte ved utgangen av andre kvartal 2003 mot 614 ansatte etter første kvartal. Selskapet har mottatt oppsigelse fra 20 ansatte som kan henføres som en effekt av den foretatte kollektive lønnsnedsettelse i Norge. Øvrig avgang er effekt av tidligere foretatte innsparinger og ordinær avgang. 

Den utflatning av etterspørselen selskapet observerte i  første kvartal 2003, bekreftes også i andre kvartal. Selskapets oppdragsmengde er stabil og visibiliteten på tjenesteomsetning har økt i løpet av kvartalet. I Sverige opplever selskapet omsetningsvekst i første halvår og
positive resultater etter den gjennomførte restruktureringen ved inngangen av året.

Ved utgangen av første kvartal ble det uttrykt usikkerhet med hensyn til om prisene ville fortsette å utvikle seg negativt. Det har ikke vært noen prisnedgang i andre kvartal. Dette gjør at selskapet nå anser faren for prisnedgang i andre halvår som redusert.