Krever svar fra Krohn Devold

Krever svar fra Krohn Devold

Marit Nybakk er bekymret for utviklingen i Forsvarets store it-prosjekt, Program Golf. Nå vil hun både muntlig og skriftlig kreve redegjørelse fra forsvarsminister Krohn Devold.
Marit Nybakk (Arbeiderpartiet) er leder av Forsvarskomiteen på Stortinget. Hun har fulgt Program Golf siden Bjørn Tore Godal var minister, og vil følge opp saken overfor statsråd Krohn Devold.

-- Vi vil be om en orientering om Program Golf i komiteen samtidig med høringen som finner sted i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Vi vil også stille skriftlige spørsmål til Forsvarsdepartementet hvor vi ber om en redegjørelse i forkant av dette.

-- Er det grunnlag for å tro at departementet har fått kalde føtter når det gjelder LP2 (faste 2 av Golf) og at proposisjonen som er varslet til Stortinget senere i høst blir forsinket?

-- Vi vet ikke om det kommer en proposisjon i høst. Det betyr ikke vi ikke kommer til å be om en redegjørelse, jamfør forrige spørsmål. Vi ønsker å få klarhet i dette, og kommer derfor til å stille spørsmål om det, uttaler Nybakk.

Superlønn fra statskassa?

-- Føler du som leder av Forsvarskomiteen at du har blitt godt nok orientert om dette prosjektet underveis?

-- Det ligger i Stortingets forutsetninger at Regjeringen skal komme med en sak til Stortinget om fase 2. Da er det opp til Stortinget å vedta eller forkaste denne. Jeg har ofte uttalt meg kritisk til manglende økonomistyring i Forsvaret. Hvis prosjekt Golf innebærer at private konsulenter har superlønn fra statskassa, er det svært uheldig.

-- Hvordan vil du følge opp saken videre?

-- Daværende forsvarsminister Bjørn Tore Godal gjorde om Golf til avsluttende faser for å få tilstrekkelig styring. Vi har fulgt hans initiativ. Når vi skal se på fase to bør vi vurdere om vi kan koble Golf til eksisterende datasystemer, eksempelvis i Luftforsvaret. Vi vil selvsagt gjøre det som står i vår makt til at Forsvaret får et best mulig datasystem til en best mulig pris.