FOTO: Manfred von Kannen/Pixabay

NORGE PÅ TOPP: Digitaliseringen blir den store drivkraften i norsk økonomi fremover. FOTO: Manfred von Kannen/Pixabay

En digital drakamp?

KRONIKK: Det har skjedd noe i norsk politikk og det skal skje mer. Denne høsten legger partiene frem sine forslag til noe partiprogram og politikerne finpusser valgkampargumentasjonen. Noen er allerede godt i gang, og flere av partiene har nå lagt frem sine forslag til hva som vil være på den politiske dagsorden i kommende valgperiode, skriver kronikkforfatter.

Hvem som sitter i regjering fra neste høst er selvsagt umulig å forskuttere, men at digitaliseringstematikk vil være sentralt er det ingen tvil om. Allerede nå ser vi at politikere diskuterer rammebetingelser for vekst, kompetanseutfordringer, og ikke minst hvordan digitalisering skal løse utfordringene i offentlig sektor. 

Dette har selvsagt mye med den tiden vi er inne i der oljeinntektene flater ut og vi skal finne den magiske formelen for ny vekst og verdiskaping. Digitalisering vil være grunnfjellet for å skape nye og omskape eksisterende arbeidsplasser. Og ikke minst vil digitalisering være avgjørende for å lykkes med den store eldrebølgen som kommer enten vi vil eller ikke. Omstilling og ny vekst er to av de mest sentrale utfordringene Norge står overfor de kommende år. Smart bruk av teknologi er nøkkelen til å lykkes med begge.  

Digitalisering må til for å øke norsk produktivitet, og vil være motoren for en vellykket omstilling av nærings- og arbeidsliv, bedre offentlige tjenester og en mer dynamisk, effektiv offentlig sektor. Samtidig er Norges fremste muligheter for vekst og utvikling av nytt næringsliv innen digitale næringer, og der teknologi krysser tradisjonell industri og skaper helt nye vekstmuligheter.

Norge står midt i den største omstillingen av nærings- og arbeidsliv noensinne. Vi skal over fra en økonomi med svært tung dominans fra olje og gassektorene, til en mer heterogen økonomi med flere viktige ben å stå på. Det er ingen tvil om at digitalisering og teknologi er avgjørende i omstillingen, og vil være nøkkelen i det nye nærings- og arbeidslivet. Norge har svært tung kompetanse og erfaring som teknologinasjon. Denne fordelen må vi bruke for raskt å skaffe oss nye, lønnsomme ben å stå på, samt opprettholde konkurransekraften i tradisjonell industri.

Norge har svært tung kompetanse og erfaring som teknologinasjon.

Digitalisering, både av eksisterende industri og som kjerne i de nye bedriftene som skapes, vil være en hoveddrivkraft for norsk økonomi fremover. Hvordan vi legger til rette for overgang til en digital økonomi vil derfor være avgjørende for norsk verdiskaping, produktivitet og konkurranseevne.

IKT-næringen skaper løsningene som gir innovasjon, produktivitet og konkurransekraft i norsk økonomi. Derfor trenger Norge en sterk IKT-næring. For å sikre høy verdiskaping trenger Norge en næringspolitikk som bidrar til vekst i IKT-næringen og utvikling av gode digitale løsninger i Norge.

Over tid er det produktivitetsveksten - evnen til å øke produksjonen raskere enn innsatsøkningen - som er bestemmende for den enkelte, bedriftene og samfunnets levestandard og økonomiske handlingsrom. Produktivitetskommisjonens rapport av 2016 slår fast at bruk av IKT i andre sektorer bidrar til økt produktivitet. Det betyr at Norge vil skape økonomisk gevinst og få økt produktivitet ved å satse på digitalisering og en sterk IKT-næring.

IKT-bedriftene står sentralt for å levere produktivitet og verdiskaping til næringslivet og offentlig sektor. I tillegg utgjør den norske IKT-sektoren en betydelig del av norsk økonomi. I 2013 jobbet 112.000 personer i IKT-sektoren i Norge. Verdiskapingen per sysselsatt er mer enn 50 prosent høyere enn for fastlandsøkonomien forøvrig. IKT-sektoren bidrar også sterkt til å løfte tallene for Norges satsing på forskning og utvikling.

Skal Norge nyte godt av å ha en stor IKT-sektor, må vi være et land hvor det er attraktivt å investere i IKT.

Skal Norge nyte godt av å ha en stor IKT-sektor, må vi være et land hvor det er attraktivt å investere i IKT. Å være attraktiv for IKT krever en helhetlig politikk, blant annet tilstrekkelig digital infrastruktur, tilgang på kompetent arbeidskraft, teknologinysgjerrige brukere, konkurransedyktige rammebetingelser og en forutsigbar økonomisk politikk, herunder skatteregler. Det er denne totaliteten nåværende og kommende Stortingspolitikere må ta tak i.

Heidi Austlid er generalsekretær i IKT-Norge.

Les om:

Kronikk