Snubletråder for cloud computing

Snubletråder for cloud computing

JUSS OG IT: Krav om lagring av bokføringsdata i Norge er ulovlig.

Cloud Computing og Software as a Service som leveransekonsept vinner stadig terreng. Det er imidlertid mange snubletråder for disse konseptene i de enkelte lands lovgivning, som må fjernes for at det skal bli fri flyt av tjenester.

EFTA Surveillance Authority (ESA) har i en erklæring av 26. mars fastslått at bokføringsloven inneholder bestemmelse om lagring av data i Norge, som er i strid med EØS-avtalen. Norge har fått to måneder på å treffe tiltak for å bringe lovgivningen i overensstemmelse med EØS-avtalen.

ESAs hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som blant annet følger av EØS-avtalen gjennomføres i medlemsstatene. EØS-avtalen Artikkel 36 etablerer rett til fri flyt av tjenester innen EØS-området.

Den norske bokføringsloven § 13 stiller krav om at bokføringsopplysninger skal oppbeveres i Norge.

Danmark-nekt

Sakens bakgrunn er at selskapet Ibistic Technologies har ønsket å levere tjenester for elektronisk behandling av fakturaer og reiseregninger samt arkivering (bokføringstjenester) fra Danmark. Skattedirektoratet har nektet Ibistic Technologies å gjøre dette, med henvisning til bokføringsloven § 13 som pålegger lagring i Norge. Saken ble påklaget til Finansdepartementet for mer enn ett år siden. Svar fra Finansdepartementet er i skrivende stund ennå ikke mottatt!

Ibistic Technologies (representert ved Føyen Advokatfirma) sendte samtidig en klage til ESA, fordi lovbestemmelsen i bokføringsloven etter deres oppfatning var uforenlig med EØS-avtalen Artikkel 36.

Ett år senere ble denne klagen kronet med full seier. ESA uttrykker at Bokføringsloven er i strid med Artikkel 36 i EØS-avtalen og de krever at Norge innen to måneder skal treffe tiltak for å innrette seg etter ESAs uttalelse (ved å fremme forslag om å endre loven). Ibistic Technoligies har derved fått fullt medhold i sitt syn.

Tilrettelagt for skyen

ESAs uttalelse har betydning langt utenfor denne konkrete saken. Uttalelsen har føringer for tilsvarende krav om fjerning av andre lands tilsvarende hindringer, slik at lovverket tilrettelegges for Cloud Computing og SaaS-tjenester over landegrenser.

Det er en viktig oppgave for Nærings- og Handelsdepartementet å foreta en kartlegging av lovgivning som på tilsvarende måte hindrer fri flyt av tjenester. Samtidig bør departementet bidra til at det foretas tilsvarende kartlegging av hvilke hindringer som legge i veien for norske bedrifter i andre land, slik at konkurransevilkårene blir like.

Så lenge slike hindringer finnes, vil de utgjøre hindringer for at norske ikt-bedrifter kan organisere seg mest mulig hensiktsmessig i forhold til utnyttelse av Cloud-tjenester og SaaS.

Lov Og Rett