Tv-tilbydere kan tvinges til lovbrudd

Tv-tilbydere kan tvinges til lovbrudd

Telenor vil ikke overlevere kundelistene til NRK for å hindre lisensjuks.

1. juni 2009 trådde det i kraft en lov som gir tv-tilbydere plikt til å utlevere kundeinformasjon til NRK på forespørsel, nærmere bestemt navn og adresse, i forbindelse med kontroll av lisensavgiftsbetaling.

Loven vakte stor misnøye hos tv-tilbyderne, noe som blant annet ble gjenspeilet i høringsrunden. Loven har ikke foreløpig vært praktisert fra NRKs side.

Vil ha med fødselsdato

Nå vil Kulturdepartementet utvide §8-5 i kringkastingsloven til også å omfatte kundenes fødselsdato. Det skal gjøre det enklere å fange tyvtittere som sniker seg unna NRK-lisensen. NRK anslår at rundt én av ti tv-eiere er gratispassasjerer.

Telenor Broadcast er blant selskapene som har vært, og fortsatt er, sterkt kritisk til loven, fordi selskapet mener den reiser prinsipielle problemstillinger rundt personvern. Særlig frykter tv-tilbyderen en situasjon der NRK ber om masseutlevering av kunderegisteret.

- Det som er kjernen i dette er at en masseutlevering av kundedata til NRK for kontrollformål vil være i strid med personopplysningsloven, sier seniorrådgiver Haakon Gjesdahl fra Telenor Broadcast Holding.

Bryter med Personopplysningsloven

En eventuell anvendelse av paragrafen kan sette Telenor og andre tv-tilbydere i en juridisk skvis. En utredning advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech gjorde for Telenor i forbindelse med forrige høring om saken i 2008, konkluderer med at en eventuell masseutlevering av kundedata vil være i strid med personopplysningslovens §11-c: "Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker".

Sekundært mener Wiersholm det også foreligger brudd på §11-d: Det vi si at den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles "er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen...".

- Vi er i en situasjon der tv-tilbyderne, for å oppfylle kringkastingsloven, risikerer å måtte bryte personopplysningsloven og direktivet som ligger bak, sier Gjesdahl.

Også hos Get er det bekymring å spore.

- Vi har samme betenkeligheter som Telenor i denne saken. Dette må utredes nøye, slik at vi ikke bryter personvernsloven ved å gi fra oss disse kundedataene, sier Øyvind Husby som er direktør for samfunnskontakt i Get.

Møte med Datatilsynet

Tidlig i desember sendte Gjesdahl et brev til Datatilsynet der han ba om et møte for å lufte problemstillingene.

"Telenor ønsker med dette å gjøre Datatilsynet oppmerksom på en lovbestemmelse og et lovforslag av prinsipiell betydning. Lovforslaget er utfordrende både i forhold til personvernretten og for tv-distribusjonsbransjen generelt", skriver Gjesdahl i brevet.

"Etter Telenors oppfatning synes det klart at lovgiver, i sine vurderinger forut for vedtakelsen av kringkastingslovens §8-5 som trådte i kraft 1. juni 2009, kun har vurdert NRKs behandling av opplysningene og ikke vurdert de prinsipielle personvernrettslige konsekvensene fra tilbydernes ståsted. Dette er uheldig og har i praksis medført en fastlåst situasjon mellom NRK og flere tilbydere."

Møtet med Datatilsynet ble holdt 4. januar i år. Les videre på neste side!

Lov Og Rett