Utelukker ikke å masseutlevere data

Utelukker ikke å masseutlevere data

Kulturdepartementet vil gi NRK konkurrentenes kundelister.

Kringkastingsloven gir tv-tilbydere plikt til å utlevere kunders navn og adresse til NRK, i forbindelse med kontroll av lisensavgiftsbetaling.

Nå foreslår Kulturdepartementet å utvide loven til også å gjelde kundenes fødselsdato. Tv-tilbyderne hevder en masseutlevering av kundedata til NRK kan være i strid med personopplysningsloven.

- Det saken handler om, er en utvidelse av en bestemmelse i Kringkastingsloven. Fra før har tv-distributørene plikt til å utlevere navn og adresse på sine kunder til NRK. Departementet har lagt ut et forslag på høring om å utvide plikten til også gjelde fødselsdato, sier politisk rådgiver Roger Solheim i Kulturdepartementet.

- Ser departementet problemstillingen som reises fra tv-tilbyderne?

- Da Stortinget i sin tid vedtok §8-5 (i Kringkastingsloven red.anm.), uttalte komiteen at de mener personvernet er godt ivaretatt, og at begrensingene i bruken av opplysningene sikrer at det ikke oppstår konkurransemessige problemer. Vi ser ikke at dette er vesentlig forandret med en utvidelse til også å gjelde fødselsdato, men understreker samtidig at vi vil ta høyde for synspunkter som måtte komme i høringen.

- Leverandørene er ivaretatt

Solheim mener hensynet til leverandørsiden er ivaretatt. I en epost til Computerworld skriver han at det allerede i §8-5 blant annet står at:

"Norsk rikskringkasting AS kan kun bruke opplysningene til kontroll mot sitt eget register over dem som betaler kringkastingsavgift. Norsk rikskringkasting skal sikre at tilgang til opplysningene begrenses til ansatte med tjenstlig behov for slik tilgang."

Solheim skriver i eposten videre at det også i forarbeidene ble understreket at: "Opplysningene må behandles i samsvar med de krav som følger av personopplysningsloven og til at taushetspliktreglene i forvaltningsloven vil gjelde for slikt personell". Dette vil også omfatte opplysninger om kundenes fødselsdato, ifølge Solheim.

- Vi mener med andre ord at vi har avgrenset dette i så stor grad at det ikke er å anse som risikabelt for personvernet eller konkurransesituasjonen. Men, som sagt, saken er på høring, og vi må se på det som kommer frem der, påpeker Roger Solheim.

Kan bli masseutlevering

- Dreier dette seg om en masseutlevering av kundedata eller bare stikkprøver?

- Distributører plikter å utlevere den mengden data som kreves for å utføre kontrolloppgaven. Akkurat hvordan dette vil skje praktisk, er det for tidlig å si.

- Siden tv-tilbydere kan oppfattes som en konkurrent til NRK, er det da rimelig at de blir pålagt å levere ut kundedataene?

- I loven står det at denne informasjonen kun skal brukes til kontroll, og begrenses til personell som jobber direkte med denne kontrollen. Informasjonen tilflyter altså ikke NRK som selskap.

- Hva er målet for endringenen?

- Målet er å sørge for effektiv innkreving av NRK-lisensen. Det har vist seg at tv-distributørenes økende bruk av elektronisk fakturering innebærer at adresser ikke alltid stemmer i registrene. Med fødselsdato i tillegg blir det mulig å identifisere sikkert, slik at man er sikker på å henvende seg til rette vedkommende, sier Solheim.

Lov Og Rett