Må gå samme vei

Må gå samme vei

Forskere med IKT-kompetanse har ledet arbeidet og utarbeidet ARKTRANS etter innspill fra transportaktører og transportforskere.
ITS, intelligente transportsystemer og tjenester, er benevnelsen på bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknolog i transportsektoren. Bruken av ITS vil øke betydelig i årene som kommer. Norge, norsk transportnæring og brukere av transporttjenester er tjent med at denne utviklingen skjer i henhold til ARKTRANS, det nasjonale rammeverket for ITS, som samordner veg-, sjø-, bane- og lufttransport.

Nasjonal Transportplan og EUs White Paper på transport understreker behovet for ITS og bedre samordning mellom veg-, sjø-, bane- og lufttransport. ITS kan muliggjøre et trendbrudd i samferdselssektoren ved å dreie fokus fra bygging av kostbar infrastruktur (i hovedsak veg) til løsninger og tjenester som sikrer mer optimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur på tvers av de ulike transportformene.

Manglende interoperabilitet

Manglende interoperabilitet mellom IKT-løsninger innen transport er et viktig problem da transport involverer mange aktører og berører store deler av samfunnet. Store transportbedrifter med egne terminaler har riktignok ofte proprietære ITS som støtter kunden og knytter sammen aktiviteter. Samvirkende løsninger er også etablert for fragmenter av markedet. Regelen er derimot at ulike aktører i liten grad kan utveksle informasjon.

Elektronisk overføring av informasjon er riktignok utbredt, men agenter, tjenestetilbydere og terminaler må ofte støtte mange løsninger, og de må ofte manuelt overføre informasjon mellom disse løsningene. Dårlig interoperabilitet gir også lite fleksibilitet når transportkjeder komponeres og gjennomføres, og transportbrukerne er bundet i fastlåste transport- og samarbeidsmønstre.

Rammeverk for ITS

Et rammeverk kan fremme interoperabilitet mellom ITS. Det er etablert ITS-rammeverk for vegtransport i EU og i USA. EU ønsker samordningen mellom veg-, sjø, bane- og lufttransport, men veg-rammeverket støtter ikke dette. Det vurderes å definere grensesnitt mot rammeverk for andre transportformer. Disse rammeverkene eksisterer imidlertid ikke, og ulik terminologi, ulike oppfatninger av sammenhenger og informasjon vil trolig gi mange grensesnitt og ikke felles løsninger.

Arbeidet med ARKTRANS har en annen tilnærming enn den europeiske. Hypotesen er at transport logisk sett er det samme for alle transportformer, og at det kan lages et felles rammeverk. På tvers av veg-, sjø-, bane- og lufttransport og på tvers av person- og godstransport er det definert en felles terminologi og etableres felles forståelse av aktørenes rolle, deres behov for funksjonalitet og tjenester, behov for deling av informasjon og koordinering samt relevante arbeidsprosesser. Dette er et langt bedre utgangspunkt for interoperabilitet og samordning mellom transportformene enn separate rammeverk for hver transportform.

Samordning mellom transportformene

Arbeidet med ARKTRANS har skjedd i arbeidsgrupper hvor deltakerne har hatt de samme eller liknende roller, men representert ulike transportformer. I terminalarbeidsgruppa har for eksempel operatører av flyterminaler, jernbaneterminaler, havner, person- og godsterminaler vært representert. De har tydelig sett likhetene mellom transportformene, og de har blitt enige om felles terminologi og felles spesifikasjoner. Hypotesen om at samordning mellom transportformene er mulig er i stor grad bekreftet. Aktørenes roller, mål, behov og ansvar er sammenfallende. Det har latt seg gjøre å spesifisere transportområdet på en felles måte.

ARKTRANS vil for utvalgte deler av transportsektoren, med basis i den felles beskrivelsen av transportområdet, definere en infrastruktur for interoperabilitet mellom ITS. Hensikten er å fremme nye og bedre tjenester som kommer allmennheten og næringslivet til gode. En slik infrastruktur blir ikke etablert av seg selv, og ingen aktør vil eller kan utvikle dette alene ut fra egne behov. ARKTRANS har derfor en viktig rolle og vil definere grensesnitt som letter etablering og drift av tjenester som sømløst omfatter alle transportalternativer.

IKT-kompetanse anvendt på transport

Forskere med IKT-kompetanse har ledet arbeidet og utarbeidet ARKTRANS etter innspill fra transportaktører og transportforskere. Systemutviklingskompetanse, abstraksjon og valg av rett detaljeringsgrad har bidratt til en samordnet og oversiktlig fremstilling av transportområdet blant annet gjennom utradisjonell, men vellykket harmonisering av gods- og persontransport.

Norges Forskningsråd sin finansiering av ARKTRANS varer ut 2004, og resultatene har så langt vakt stor interesse i både inn- og utland. Nasjonal Transportplan slår fast at ARKTRANS skal legges til grunn ved utvikling av IKT-løsninger innen transport.

Forskningsresultatene må nå utnyttes gjennom videreutvikling og bruk. Den nyetablerte foreningen "ITS Norge - Norsk forening for multimodale intelligente transportsystemer og tjenester" vil ivareta videreføringen slik at en samordning på tvers av veg-, sjø-, bane- og lufttransport kommer transportsektoren og transportbrukerne til gode.

Marit K. Natvig, seniorforsker SINTEF IKT