Mellomvareprodukter gir verdi

Mellomvareprodukter gir verdi

Bedrifter som i dag skal foreta større inngrep i sin systemportefølje, bør seriøst vurdere å benytte en mellomvareløsning som basis for integrasjon, mener artikkelforfatteren.
Mellomvareløsninger vil kunne gi store gevinster både sett fra et teknisk og forretningsmessig synspunkt, og i tillegg levere verdi knyttet til prosesstøtte og systemovervåkning.

Mellomvare kan defineres som en programvare som muliggjør utveksling av data mellom heterogene systemer. Istedenfor å lage en integrasjon fra a til b, lages det en integrasjon fra a til mellomvaren, og deretter fra mellomvaren til b (se figur). I mellomvaren ligger logikk som definerer hvem som er sender og hvem som er mottager av dataene. Dermed unngår man punkt-til-punkt integrasjon, som er svært kostbart både å bygge og vedlikeholde.

Tidligere innebar mellomvare stort sett at man kjøpte en 8smart8 transportprotokoll. Disse produktene var tunge å jobbe med, og utviklerne måtte ha dyp teknisk innsikt for å være effektive. De siste 3-4 årene derimot, har utviklingen av mellomvare skutt fart, og fremstår i dag som modne produkter med rikt utviklet funksjonalitet, og som er effektive å jobbe med.

Hvorfor benytte mellomvare? En beslutning om å benytte mellomvare vil basere seg på mange forhold, og vil variere fra bedrift til bedrift. Det er derfor ikke mulig å komme opp med et fasitsvar på dette. Det finnes derimot en rekke eksempler på hvorfor man bør anvende mellomvare, hvor noen av de viktigste er: Bedre håndtering av informasjonsflyten; Bedre kvalitet på, og bruk av informasjon; mer effektive og sammenhengende prosesser; redusere det totale antall grensesnitt; redusere kostnaden ved å vedlikeholde grensesnitt; redusere utviklingstiden. For å besvare spørsmålet er det like viktig å forstå hvilken funksjonalitet som ligger i mellomvareplattformene i dag. Et viktig fellestrekk er at de har løftet blikket og innsett at integrasjon er mer enn bare utveksling av data. De ledende produktene tilbyr derfor i dag funksjonalitet for blant annet prosessmodellering, intelligent routing og transformasjon, avansert feilhåndtering og driftsovervåkning/business activity monitoring (BAM). I tillegg støtter de arkitekturer og tekniske standarder som SOA (Service Oriented Architecture) og J2EE.

Prosessmodellering er en av de viktigste og mest verdifulle mulighetene som mellomvare tilbyr i dag. Fordelen er åpenbar. I designfasen kan man modellere forretningsprosessen på en enkel og forståelig måte, i samarbeid med eieren av prosessen. Integrasjonen blir derfor bygget basert på en prosess sitt databehov, ikke omvendt. De beste produktene har i dag prosessmodelleringsverktøy hvor en ferdig definert prosess også danner grunnlaget for den faktiske koden. Gevinsten er hurtigere utvikling og en forretningsmessig mer korrekt kode.

Alle moderne it-systemer er helt avhengige av grensesnitt. En hurtig varsling hvis et grensesnitt feiler, stopper opp, eller på en annen måte ikke gjør jobben sin, er derfor avgjørende. Driftsovervåkning er derfor lagt inn som standard i de fleste mellomvareverktøy i dag. Her kan man i real tid overvåke kjøring, sette alarmer og sammenligne trender vha. BAM. Koblet med mulighetene til å implementere avansert feilhåndtering og intelligent routing, gir dagens mellomvareplattformer derfor alle muligheter til proaktiv overvåkning.

Spesialprodukt eller pakkeprodukt? Det finnes i dag mange leverandører av mellomvare. Det mest interessante derimot, er den polariseringen som er i ferd med å skje mellom spesialister på mellomvare, og de store Erp/crm- leverandørene som er på full fart inn i mellomvaremarkedet. Blant spesialistene finner vi leverandører som webMethods, IBM Websphere, BEA Weblogic, Tibco og MS BizTalk, mens pakkeleverandørene kan representeres ved bl.a. SAP XI (eXchange Infrastructure), Siebel UAN (Universal Application Network) og Oracle Application Server. Spesialproduktene er ikke overraskende som navnet tilsier, de som er kommet lengst med hensyn til funksjonalitet og fleksibilitet. Disse produktene egner seg typisk som basis for en mellomvarestrategi i en bedrift som har mange heterogene systemer, og hvor ingen systemer er dominerende.

Det er heller ingen tvil om at for eksempel SAP med sine kjemperessurser, kommer fort med sin XI plattform, og i en bedrift hvor SAP utgjør det sentrale systemet, er det mange gode argumenter for å velge XI som mellomvareplattform. Tilsvarende vil gjelde for eksempel Siebel.

Det som er viktig er at det gjøres en reell vurdering av spesialprodukter kontra pakkeprodukter, før det tas en beslutning om hvilken mellomvare som skal velges. Arkitektur, volumer, frekvens, interne/eksterne grensesnitt, datakvalitet, lisensavtaler og leverandøruavhengighet; dette er noen av de faktorene som må vurderes.

Denne korte artikkelen har trukket frem en del viktige momenter ved moderne mellomvareløsninger. I bedrifter som har store og komplekse it-miljøer, bør bruk av mellomvare være en del av it-strategien. Store besparelser kan oppnås, både sett fra et teknisk og forretningsmessig synspunkt. Produktene er modne og inneholder funksjonalitet som dekker de mest avanserte behov. Veien til suksess avhenger derfor primært av at man foretar et riktig produktvalg, og at det implementeres korrekt.

Finn Edvardsen i Deloitte Consulting.
E-post: fedvardsen@deloitte.no