Mennesket i et ikt-prosjektperspektiv.

Mennesket i et ikt-prosjektperspektiv.

DND: PMBOK, WBS og Gantt versus Mennesket. Hva teller mest?

Av Eldar Hatteland, seniorkonsulent prosjektledelse, EDB ErgoGroup

Dette er del to. Les første del her.

Mennesket er sammensatt av ulike og stridende behov. Vi finner de ulike behovene innen personlighetspsykologien som omhandler forskjellige elementer som utgjør individuell personlighet (Freuds teorier er en av flere godt kjente). Under normale omstendigheter vil det være en balansegang mellom disse behovene. Menneskets behov for vekst strider mot behov for trygghet. Menneskets behov for frihet kjemper mot behov for mening og menneskets behov for å vise mot strider mot menneskets frykt.

I denne artikkelen skal jeg se litt på en del sosiale fenomener innenfor sosialpsykologi, som etter min erfaring er viktig å ha kunnskap om i et prosjektperspektiv: motivasjon, fysisk/ psykisk helse og retorikk. Sosialpsykologi kan beskrives som studiet av menneskelige tanker og adferd i sosiale situasjoner, eller i et sosialt miljø. Vår oppfatning av oss selv i forhold til resten av omgivelsene, spiller en viktig rolle i våre valg, adferd og tro. Sosialpsykologien beskriver blant annet hvordan sosiale fenomener påvirker oss og hvordan mennesker samhandler med hverandre. Sosial adferd er som regel målrettet og har som funksjon og nå et mål eller oppfylle et behov. Situasjonen vi er i spiller en viktig rolle og har en sterk innflytelse på vår adferd.

Hva er et sosialt fenomen?

Et sosialt fenomen er noe som påvirker oss og som gjør at vi reagerer på hverandre. Vi kan si at sosiale fenomener er noe som skapes av mennesker som samhandler og de er en viktig del av alle menneskers omgivelser.

Hva er et sosialt miljø?

Et sosialt miljø kan innebære hvordan vi oppfører oss, vår utdanning og arbeid, vårt kjønn og etnisk gruppe, de vilkår og samfunn vi lever i og hvordan vi føler oss. Disse elementene overlapper og samhandler med elementer i det fysiske miljøet – som påvirker vår helse og som har innvirkning på hvor lenge vi lever.

Erfaringsmessig synes jeg det er interessant å se på hva effekten av et godt sosialt miljø og samspill har på holdninger og adferd. Prosjekter med godt sosialt miljø og samspill frigjør masse positiv energi, gir gode holdninger og driver prosjektet fremover til målet. I motsatt fall er det er utrolig slitsomt å drive prosjekter frem til mål.

For oss som utøver lederskap og har et stort ønske om å være en god leder, er det viktig å forstå og være bevisst på de ulike prosessene sosial påvirkning har på de som samhandler og søker hjelp og støtte fra andre i gjennomføringen av en oppgave. Nedenfor har jeg valgt motivasjon som et viktig sosialt fenomen. Noe som etter min erfaring treffer oss på godt og vondt i prosjekter og som vi bør ha kunnskap om.

Motivasjon

Motivasjon er drivkraften som får oss til å oppnå et mål. Vi skiller ofte mellom indre og ytre motivasjon. Den indre motivasjon er drevet av f.eks. glede, verdier, kompetanse, overbevisning eller interesse i det å skulle utføre en oppgave. Dette bidrar til å oppfylle noen av menneskets grunnleggende psykologiske behov. Motivasjon handler egentlig om å gjøre et menneske tilfreds. I motsatt fall havner mennesket i en situasjon der en ikke motiverende innstilling til å løse oppgaven vil inntre.

Den ytre motivasjon er drevet av for eksempel belønning, fysiske arbeidsforhold, eller andre former for goder. En klar målsetting for prosjekter er en kraftfull måte å motivere mennesket på. Min erfaring er at det er en klar sammenheng mellom hvor vanskelig og konkret mål en oppgave har, og det å få den utført. Oppgaver med vanskelige og konkret mål fører ofte til bedre arbeidsinnsats enn oppgaver med enkle eller noe uklart mål. Spørsmålene for deg som leder er hvordan håndterer jeg motivasjonen hos mennesket og prosjektteamet på en måte som gjør at de kan yte opp mot sitt maksimale potensiale, skape lojalitet og respekt?

Her er noen av mine erfaringer og forutsetninger for å oppnå motivasjon:

  • God kommunikasjon mellom deg som leder og de du har med deg i prosjektteamet og fra medlem til medlem.
  • En forpliktelse til å jobbe mot det høyeste ambisjonsnivå.
  • Prosjektteamet forstår felles mål og visjon.
  • Alle i prosjektteamet har sin konkrete rolle.
  • Alle i prosjektteamet vet hva det betyr og “å gå i samme retning”.
  • Prosjektteamet/ medlemmet har fokus på sine styrker i motsetning til sine svakheter.
  • Prosjektteamet tar pauser av og til for å ha det gøy sammen.
  • God kjemi i prosjektteamet.

Det er et faktum at motivasjon ikke varer evig. Vi må fornye den hver dag. Vi må bare innse at hvis vi ønsker å bli motivert og å beholde motivasjonen oppe over tid, må vi jobbe med oss selv hver dag.

Lykke til - med å sette mennesket i sentrum.