Mer mot fra toppen

Sosialminister Ingjerd Schou vil ha flere modige kommuner på banen som tør å ta nye løsninger i bruk for å forbedre tjenester i velferds-Norge.
I forrige uke ble det nasjonale helsenettet åpnet offisielt. Samtidig ble en nye helse-, sosial og it-plan lansert. Den har fått navnet S@mspill 2007 - elektronisk samspill i helse- og sosialsektoren. De skriver selv at strategien skal gi retning og helhet i it-utviklingen i sektoren.

Visjonen for arbeidet er at pasientenes og brukeres møte med tjenestene skal oppleves som et helhetlig løp. Planen peker ut to hovedsatsingsområder. Det ene handler om å bedre informasjonsflyten i helse- og sosialsektoren, det andre om å knytte nye grupper som pasienter og apoteker inn i det elektroniske samspillet.

I planen slår man også fast at riktig bruk av it er avgjørende for å lykkes i den videre utvikling av helse- og sosialsektoren.

Dette er det vanskelig å være uenig i. Samtidig som denne samspill-planen er lansert jobber man intenst i sosial- og helsebyråkratiet med regjeringens store visjon om en helhetlig organisasjon for velferds-Norge. Man ser for seg at arbeidsetat, trygdeetat og sosialtjenestene i hele landet skal fungere sammen.

Først våren 2005 skal Stortinget ta endelig stilling til planene, men det forberedende arbeidet er godt i gang. I 17 kommuner foregår det pilotforsøk for samordning. En egen arbeidsgruppe har sett på it-utfordringene i samordningen, forprosjektet er forventet avsluttet i løpet av kort tid.

De to store statlige etater trygd og arbeid, har jobbet på hver sin fjelltopp med it-løsninger. De er begge to tunge etater, med et vell av arbeidsoppgaver, beregninger og store mengder data som alle er it-basert. Sosialtjenestene på sin side er spredt i våre omlag 430 kommuner. Mange kjører ensartede systemer, men det er snakk om mange ulike systemer likefullt.

Som man sier i samspillplanen er man for å lykkes helt avhengig av at man får til en koordinering av it-systemer. Forprosjektet kartlegger hva som må gjøres på kort og lang sikt. Det som er helt sikkert er at utfordringene er mange, og kostnadene vil bli enorme.

Schou etterlyser modige kommuner. Vi på vår side er fristet til å etterlyse modige forslag fra Norges toppledelse. Mange i it-bransjen har i alle år etterlyst standardisering i offentlige løsninger og tjenester. De har etterlyst sentrale grep fra myndighetene for å få en enhetlig offentlig informasjonsflyt, og enhetlig tilgang for brukerne. For å få til det trenger man modige statsråder som tør å tre løsninger ned over enkeltetater og organisasjoner.

Først når den offentlige informasjonsflyten blir enhetlig og oversiktlig for brukerne kan det offentlige selv drømme om å spare penger på systemene og teknologien de investerer i.

Lykke til, Schou!