Mer penger til it, vekst og innovasjon

Mer penger til it, vekst og innovasjon

Mellomstore bedrifter ønsker seg mer cloud computing og økt fokus på sikkerhet. Dessuten ser kronene ut til å sitte langt løsere nå enn for ett år siden.

Etter hvert som den siste konjunkturnedgangen for alvor er i ferd med å befeste sin plass i historien, trekker oppsvinget i verdensøkonomien med seg en rekke nye utfordringer for bedriftene.

IBM har i samarbeid med analyseselskapet KS&R foretatt en undersøkelse blant mellomstore virksomheter i et tyvetalls land, hvor målsetningen har vært å kartlegge hvordan, og med hvilke virkemidler, disse virksomhetene posisjonerer seg med tanke på lysere økonomiske fremtidsutsikter.

Studien er rettet mot beslutningstakere i mellomstore forhandlere og distributører fordelt på en rekke bransjer, inkludert bank, industri og forsikring. Undersøkelsen er foretatt på global basis, med respondenter fra mer enn 20 land.

Økte it-budsjetter

Rapporten fra undersøkelsen avslører en god del endringer fra tilsvarende undersøkelse som ble foretatt i fjor. Ett av hovedfunnene i årets undersøkelse er blant annet at det strategiske fokuset blant mange av de 2112 virksomhetene nå synes å være forskjøvet mer i retning av vekst og innovasjon, bort fra fjorårets mer kostnadsfokuserte basis. En slik holdningsendring tyder i seg selv på økt investeringsvilje, noe som blant annet kan komme it-satsingen til gode. Undersøkelsen viser blant annet at en økende andel de spurte ønsker å øke sine it-budsjetter fremover.

Mer enn halvparten av de spurte (53 prosent) sier de planlegger å øke sine it-budsjetter i løpet av de kommende 12 til 18 måneder. Til sammenligning svarte 20 prosent av de spurte i fjroårets undersøkelse at it-budsjettene skulle økes. 31 prosent av de spurte i årets undersøkelse har ingen planer om endringer i sine it-budsjetter, mens 16 prosent svarer at de er usikret, eller har ambisjoner om å reduserte sine budsjetter.

Økt skysatsing

Undersøkelsen, som går under navnet "Inside the Midmarket: A 2011 Perspective", viser dessuten at 70 prosent av respondentene mener det er verdt å satse mer på analyseverktøy som et virkemiddel, blant annet for å forbedre effektiviteten og sikre et bedre beslutningsgrunnlag. To tredjedeler av de spurte planlegger dessuten implementering av ulike nettskybaserte tjenester, hovedsaklig motivert ut i fra kostnadshensyn og ønsket om en forbedret it-tilgjengelighet.

Sikkerhet viktig

Et annet hovedfunn fra undersøkelsen er at 75 prosent av de spurte svarer at de planlegger oppgraderinger av sin kjerneinfrastruktur på it-siden. Dette er begrunnet ut i fra ønsket om økt ytelse samt forbedret sikkerhet og pålitelighet. Sikkerhet blir for øvrig trukket frem som et av de viktigste kriteriene blant de spurte - 63 prosent svarer at de setter sikkerhet som sin viktigste it-prioritet. Kunde- og informasjonshåndtering blir også trukket frem som viktige prioriteter i it-sammenheng.

Mindre kostnadsfokus, mer innovasjon

Mens 2009-undersøkelsen avslørte et nokså dominerende fokus på kostnadskontroll og effektivitet, avslører årets undersøkelse at respondentene nå i mye større grad vektlegger vekst og innovasjon. 79 prosent av de spurte svarte at de nå konsentrerer seg om kunder, vekst og innovasjon, mot 47 prosent i fjorårets undersøkelse. 21 prosent av de spurte sier de i dag vektlegger kostnadskontroll og effektivet, mens tilsvarende tall fra fjorårets undersøkelse var 53 prosent.