Mer penger til personvern

Mer penger til personvern

Datatilsynet får tre millioner mer, og vil bruke pengene til å utvide staben.

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys en varig styrking av Datatilsynet på tre millioner kroner. Budsjettet for neste år vil dermed komme opp i snaue 31 millioner kroner. I tillegg vil det bli tilført midler til tre prosjekter som ble satt i gang tidligere i år, blant annet slettehjelp.

- Personvernet er under økende press. Datatilsynet har en helt sentral rolle for å trygge vår rett til privatliv i Norge. En varig styrking av tilsynets budsjett er viktig for å styrke personvernet vårt i Norge, sier Grande Røys, i en pressemelding.

Siden 2005 er Datatilsynets budsjett økt med over 40 prosent. I tillegg er det i løpet av denne perioden bevilget til sammen 8,2 millioner kroner til ulike enkeltprosjekter.

Bevisstgjøring

En del av disse midlene har vært øremerket ulike informasjonstiltak, i hovedsak informasjonskampanjen ”Du bestemmer” rettet mot barn og unge.

- Barn og unge har masse kunnskap og er nysgjerrige på enda mer, men det er ikke alltid så lett å se konsekvensene av alt man gjør på Internett. Derfor er kampanjer rettet direkte mot denne gruppen som forklarer og bevisstgjør, utrolig viktige, sier Grande Røys.

I 2007 nedsatte regjeringen Personvernkommisjonen som avga en omfattende rapport i januar 2009. Rapporten har vært på bred høring, og regjeringen arbeider nå med oppfølging.

Teknologi skummelt

I første omgang ble Datatilsynet styrket med 5,1 millioner kroner til tre ulike prosjekter på personvernområdet i revidert nasjonalbudsjett for 2009. Prosjektene, som videreføres i 2010, tar for seg personvern i skolen, personvern og informasjonssikkerhet i norske virksomheter, samt etablering av en veiledningstjeneste som skal bistå publikum som opplever å få sitt personvern krenket på internett.

- Teknologien gir nye muligheter for overvåking og kobling av persondata. Vi trenger derfor et sterkt Datatilsyn og den kraftige styrkingen på 2010-budsjettet gir Datatilsynet muligheten til å gjøre enda mer for personvernet i Norge, sier Grande Røys.

Kampanjer

- Det er en gledelig melding at Datatilsynet som etat styrkes, sier Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør i Datatilsynet, til Computerworld.

Aanensen roser Heidi grande Røys' innstats for personvern de siste fire årene. Gjennom støtte til en rekke kampanjer har statsråden bidratt til at Datatilsynet har synliggjort flere av sine saker i norsk samfunn.

- Det føyer seg i rekke av mange positive tiltak som Grande røys har foret att de siste årene. Hun har et klart engasjement for personvern, sier Aanensen.

Flere trusler

Datatilsynet får pengene denne gangen til generell drift, ikke til øremerkede kampanjer. Det betyr høyst sannsynlig en utvidelse av staben.

- Dette er en generell styrking av Datatilsynet. Jeg vil anta at flere ansatte blir resultatet. Det kunne innbære økning av utredningskompetansen, altså mennesker som har en annen bakgrunn enn teknologer eller jurister, sier Aanensen.

Aanensen er enig i Grande Røys' analyse at teknologi vil skape mer problemer for personvern.

- Det er helt åpenbart at det stadig avsløres flere muligheter for å koble personopplysninger. Tjeneste "Iam" er siste skudd på treet. Sannsynligvis har vi bare sett toppen av isfjellet, sier Aanensen.