Mer statlig it-satsing i 2005

Et stort flertall av statlige foretak svarer at de vil bruke mer på it i 2005. Det står i særlig grad integrasjon, nettsatsing og sikkerhet på investeringsbudsjettene.
Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har foretatt en omfattende undersøkelse blant alle statlige foretak. Ett flertall av de statlige foretakene svarer at de tilbyr enkle elektroniske tjenester på internett, mens mer avanserte tjenester er mindre utbredt. Tjenester via internett er imidlertid ett av satsingsområdene i neste års budsjett for mange foretak. It-sikkerhet er også høyt prioritert, og 46 prosent av foretakene oppgir en økning på dette området på neste års budsjett, skriver SSB.

SSB har i denne undersøkelsen definert stats- og trygdeforvaltningen, statens forretningsdrift, statlige låneinstitusjoner, statsforetak (100 prosent eid av staten) samt Norges bank som staten. 720 foretak i bedrifts- og foretaksregisteret er omfattet av denne definisjonen. 298 foretak oppga at de ikke hadde beslutningsansvar på de områder som undersøkelsen omfatter.

Større utgifter

SSB spurte foretakene om utviklingen av it-budsjettene i 2005 sammenlignet med 2004. Halvparten av foretakene forventer en økning i utgiftene til integrasjon av eksisterende applikasjoner.

Videre oppga 46 prosent av foretakene at de forventet en økning i utgiftene til it-sikkerhet og til tjenester til virksomheter/privatpersoner via internett. Det er kun 2-4 prosent av foretakene som forventer en nedgang i utgiftene på disse områdene. Tilsvarende forventer 24 prosent av foretakene en økning i utgiftene til pc-arbeidsplasser, mens 14 prosent forventer en nedgang på dette området.

SSB beskriver videre at 59 prosent av foretakene oppgir at de to siste års it-prosjekter i svært stor eller ganske stor grad har ført til omlegginger og forenklinger av arbeidsrutinene. Tilsvarende var det 42 prosent som oppga at disse prosjektene i svært stor eller ganske stor grad hadde ført til ny fordeling av roller og oppgaver. Videre var det 15 prosent som oppga at prosjektene hadde hatt svært stor eller ganske stor grad av betydning når det gjelder frigjøring av ressurser.

It-sikkerhet

Av SSBs undersøkelse går det frem at statlige foretak har kommet relativt langt med sitt it-sikkerhetsarbeid. 77 prosent av foretakene oppga at de hadde utnevnt en ansvarlig person for it-sikkerhet og 80 prosent av disse rapporterte til foretakets øverste ledelse. Videre oppga 40 prosent av foretakene at de hadde en beredskapsplan på it-området som var ajourført i løpet av de to siste årene.

Når det gjelder anvendelse av ulike typer systemer oppga 98 prosent av foretakene at de hadde løpende abonnement på antivirusprogram og 95 prosent benyttet seg av brannmur. Programvare som avdekker/varsler om uønsket trafikk ble benyttet av 57 prosent av foretakene.

Foretakene ble spurt om det er mulig å kommunisere med deres hjemmesider ved hjelp av ulike typer sikkerhetssystemer. 35 prosent av foretakene oppgir at det er mulig for brukerne å kommunisere med foretakets hjemmeside ved hjelp av passord eller PIN-kode.

Videre oppga 34 prosent av foretakene at informasjonen mellom brukerne og foretakets server kan krypteres. Bruken av elektroniske signaturer er foreløpig beskjeden. Elektroniske signaturer/sertifikater for autentisering av brukere er tilgjengelig hos 6 prosent av foretakene. Tilsvarende er det mulig å signere dokumenter elektronisk hos 2 prosent av foretakene, forteller SSB.

Elektroniske tjenester

Med elektroniske tjenester poengterer SSB at de mener tjenester som er tilgjengelige på egen hjemmeside eller via direkte link til ekstern web-side. Nedlasting av skriftlig materiale eller bestilling av skriftlig materiale som brosjyrer/skjemaer var de mest utbredte tjenestene i 2004. Henholdsvis 66 og 63 prosent av foretakene tilbød slike tjenester.

38 prosent av foretakene tilbød muligheten til å se data for privatpersoner/virksomheter i administrative systemer, mens selvbetjeningstjenester med elektronisk tilbakemelding var til stede hos 31 prosent. Elektronisk betaling av tjenester på hjemmeside (for eksempel via kredittkort) var lite utbredt, og kun 5 prosent av foretakene tilbyr dette.

De foretakene som hadde skjemaer/blanketter beregnet på virksomheter og/eller privatpersoner ble spurt om hvor stor andel som var tilgjengelig for elektronisk utfylling og innrapportering. 14 prosent av foretakene oppga at denne andelen var på over 70 prosent. 16 prosent av foretakene oppga at ingen av deres skjemaer/blanketter var tilgjengelige for elektronisk utfylling og innrapportering.