Mistanke om korrupsjon i Forsvarets it-kontrakter

Mistanke om korrupsjon i Forsvarets it-kontrakter

Forvaret har gjennomgått kontrakter med syv it-selskaper og funnet flere uregelmessigheter. Et eksternt utvalg skal granske konsulentbruken.

Forsvarsminister Anne-Grete Støm-Erichsen har bedt Forsvarssjefen sette ned et eksternt utvalg som skal granske konsulentbruken i Forsvaret.

Granskingen igangsettes på bakgrunn av forhold som er avdekket i to undersøkelser Forsvarsdepartementet har fått gjennomført, skriver departementet i en pressemelding.

Den første ble gjennomført av departemnetets controllerenhet, som blant annet gjennomgikk kontraktsforholdet fra perioden 1995-20005 mellom Forsvaret og syv selskaper innen ikt-området.

Forsvaret vil ikke kommentere hvem disse syv konsulentselskapene er.

Mange uregelmessigheter

Dette arbeidet ble satt igang tidlig i 2005, og rapporten forelå i september. Controllerenheten konkluderte med at det hadde forekommet flere brudd på anskaffelsesregelverket, interne rutiner og etiske retningslinjer.

Det ble blant annet avdekket at de aller fleste av de undersøkte kontraktene ikke ble tildelt etter konkurranse. Det ble også funnet eksempler på at forsvarsansatte hadde gått direkte fra stillinger i Forsvaret til konsulentfirmaer, for så å bli leid tilbake til Forsvaret innenfor samme saksområde.

På bakgrunn av de alvorlige funnene, ønsket Forsvarsdepartementet å få en ekstern vurdering av om det også kan ha forekommet straffbare forhold. Dette oppdraget ble gitt til advokat Erling Grimstad i oktober i år, og han avla rapport den 4. november.

Stor risiko for korrupsjon

Grimstads rapport konkluderer med at det er identifisert alvorlige og omfattende forhold som indikerer svak planlegging, organisering, styring og kontroll med kjøp av konsulenttjenester innen ikt-området.

Grimstad skriver i sin rapport: "Samlet sett mener vi at risikoen for smøring, bestikkelse eller påvirkningshandel (korrupsjon) eller andre straffbare handlinger er høy med bakgrunn i de forhold som er avdekket av Controller-enheten.

Vi mener det er er sannsynlig at Forsvaret har vært utsatt for straffbare handlinger i forbindelse med kjøp av varer og tjenester innenfor ikt-området, uten at det er mulig å si noe sikkert om omfanget og antall involverte på konsulentsiden eller antall personer involvert i Forsvaret."

Skal til bunns

Granskingsutvalget skal blant annet undersøke om det kan ha forekommet straffbare forhold i forbindelse med konsulentbruken i Forsvaret, særlig innen ikt-området, heter det i pressemeldingen.

- På bakgrunn av den kunnskapen vi nå har og tilrådingen fra advokat Grimstad, har jeg besluttet å be Forsvarssjefen sette ned et eksternt utvalg for å komme til bunns i dette så raskt som mulig, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.