Mye sensitiv persondata på avveie

Hver femte større norsk bedrift og offentlige institusjon sletter ikke informasjonen på sitt it-utstyr når dette skiftes ut eller utrangeres. Hver sjette it-sjef i disse bedriftene kjenner ikke begrepet datasletting.
Hver tredje it-sjef mangler sikkerhetspolicy for sletting av data, ifølge en undersøkelse foretatt av Gallup på oppdrag fra Ibas..

-- Vår undersøkelse blant 200 norske it-sjefer avdekker at skremmende mye sensitiv personlig og forretningskritisk data fra næringslivet og det offentlige kan være på avveie, sier administrerende direktør Bjørn Arne Skogstad i datasikkerhetsselskapet Ibas.

Det er TNS Gallup som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Kongsvinger-selskapet.

-- Undersøkelsen er et alvorlig varsku om at bedrifter og institusjoner må skjerpe rutinene sine for å beskytte egen virksomhet, kunder, klienter og egne ansatte bedre, etter hvert som it-systemene får en stadig viktigere posisjon i samfunnet og hver enkelt borgers liv, sier Skogstad.

Statistikk fra IKT Norge viser at så mye som en halv million pc-er vil utrangeres eller skifte eier allerede i 2004. Mer enn halvparten av disse stammer fra næringsliv og offentlig sektor.

-- Bare et lite fåtall bruker sikker sletting for å fjerne data på harddisken før de skifter utstyret. Det betyr at de aller fleste tar enorm risiko når de skifter utstyr, sier Skogstad.

I TNS Gallups undersøkelse blant vel 200 norske it-sjefer i bedrifter eller offentlige institusjoner med mer enn 100 ansatte kommer de store mørketallene frem:

- 96,5 prosent av alle større norske bedrifter/offentlige institusjoner har større eller mindre mengder sensitiv informasjon lagret på sine it-systemer.

- Hver sjette it-sjef i norske bedrifter/offentlige institusjoner med mer enn 100 ansatte kjenner ikke til begrepet datasletting.

- Hver tredje større norsk bedrift/offentlig institusjon har ingen sikkerhetspolicy angående datasletting.

- Hver femte større norske bedrift/offentlig institusjon sletter ikke informasjonen på sitt it-utstyr når dette utrangeres

- Halvparten av it-sjefene tror fysisk ødeleggelse av utstyret eller formattering av harddisk er tilstrekkelig slettemetode. En rekke ulykker, kriminalsaker og rekonstruksjonsprosesser viser at det ikke er tilfelle.

- To av tre er usikre på om leaset utstyr er sikkert slettet ved innlevering etter utløp av leasingperioden.

- Utfordringene øker som følge av norske bedrifters store utskiftningstempo på it-utstyr. To tredjeparter av bedriftene i undersøkelsen skal skifte ut sikkerhetskritiske komponenter de kommende 12 måneder.

-- Undersøkelsen viser imidlertid at 87 prosent av it-sjefene mener datasletting kommer til å bli et stadig viktigere felt. Det gir håp om at mengden norske sensitiv data på avveie kan reduseres kraftig i takt med at bevissthetsnivået heves, sier Skogstad.