Nei til offentlig post på nett

Datatilsynet liker ikke kommune-Norges offensive satsing på å legge ut sin postgang på nettet.
Datatilsynet og Justisdepartementet vurderer å stramme inn retningslinjene for hva kommunene kan publisere på internett, skriver Kommunal Rapport.

Lillesand er en av de kommunene som har gått i spissen for offentlig publisering, ikke bare av kommunens postliste, men også brevene som ligger bak stikkordene i postlisten. Datatilsynet ser mange betenkeligheter ved denne praksisen, og vil ha med seg Justisdepartementet for å vurdere regelendringer som hindrer disse kommunetiltakene.

Post på nett

Lillesand legger i dag ut innkommende og utgående post på internett. Flere andre kommuner gjør det samme. Alle brev som sendes til og fra offentlige instanser er i prinsippet åpne for allmennheten, hvis de ikke av andre hensyn er unntatt helt eller delvis offentlig innsyn. Datatilsynet på sin side oppfordrer Lillesand til å revurdere sin praksis. De mener en slik publisering på nettet, er uheldig.

Ifølge Kommunal Rapport er Datatilsynet så skeptiske til denne praksis at de ønsker regelendringer som vil hindre andre kommuner og offentlige instanser å følge i Lillesands fotspor.

Til Kommunal rapport uttaler Ove Skåra at de mener saken har stor prinsipiell betydning. Han forteller at datatilsynet nå er i dialog med Justisdepartementet for å finne en god balanse mellom offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Skatt og post

Datatilsynet begrunner sin skepsis med at internett og direkte publisering her gir en helt annen form for spredning og tilgjengelighet, enn praksis tidligere hvor interesserte selv måtte ta kontakt for å få kopi av slike brev. Søkbarheten på nettet gjør også Datatilsynet skeptiske til Lillesands utvidede praktisering av offentlighetsloven. Overfor Kommunal rapport sammenligner Skåra saken med debatten som har versert rundt skattelistene og publisering av disse på internett.

For aviser og journalister er Lillesands praksis en stor lettelse i det daglige arbeidet. Overfor Kommunal rapport reagerer da også Norsk Presseforbund kraftig på Datatilsynets signaler om at denne praksis skal "inndras".

Norsk Presseforbund mener Lillesand bruker teknologi for å forbedre gjennomføringen av offentlighetsprinsippet og de applauderer tiltaket.