Fortsatt ikke nettvalg i vente

Fortsatt ikke nettvalg i vente

Stortingsvalget i 2013 blir analogt for de fleste av oss. Men i enkelte kommuner får folk avgi stemme elektronisk.

Ved stortingsvalget i 2011 gjennomførte regjeringen forsøk med internettstemmegiving med to kommuner.

Dette forsøket viste seg å være en suksess i de ti forsøkskommunene (Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund) og vil derfor også bli gjennomført ved årets valg, for de samme kommunene.

I tillegg får også to nye kommuner være med i år; Larvik og Fredrikstad.

Ifølge en pressemelding fra Kommunal- og Regionaldepartementet, viste evalueringen fra i 2011, at hele 92 prosent av velgerne i forsøkskommunene var positive til elektronisk stemmegivning. En undersøkelse viser også, ifølge Kommunal- og Regionaldepartementet, at hele 75 prosent av resten av befolkningen er positive til å stemme via internett.

Likevel fortsetter e-valg å være kontroversielt. Det reiser en del så langt ubesvarte spørsmål. Ifølge statssekretær Eli Blakstad, gjenstår det fortsatt en del testing før e-valg blir stuerent her i Norge. Vi har spurt Blakstad om e-valgets nåværende tilstand her i landet.

- Hvordan ser fremtiden for nettstemming ut?

- Vi har gode erfaringer fra forsøket i 2011. Departementet ønsker blant annet mer kunnskap om hvilken betydning dette har for de demokratiske prinsippene dersom alle velgere kan stemme hjemmefra via internett. Regjeringen har derfor bestemt at det skal gjennomføres et nytt forsøk ved stortingsvalget i 2013.

- Når er det sannsynlig at hele Norge kan stemme over Internett?

- Dette vet vi ingenting om foreløpig, men det nye forsøket vil hjelpe oss i å forberede et eventuelt beslutningsgrunnlag for politisk ledelse.

- Hva slags teknologi skal brukes i stemmelokalene? Blir det for eksempel mulighet for å avgi en elektronisk stemme i forsøkslokalene?

- Det nye ved stortingsvalget i år er at alle landets kommuner tar i bruk et nytt elektronisk valgadministrativt system, som vil gjøre valgarbeidet mer effektivt.

15 kommuner (Bodø, Bergen, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik, Mandal, Oslo, Radøy, Re, Sandnes, Trondheim, Tynset, Vefsn og Ålesund) skal i tillegg gjennomføre forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Dette er de 12 e-valgskommunene pluss Oslo, Bergen og Trondheim.

- Det vil ikke bli mulig å avgi elektronisk stemme i valglokalene i år. Dette er det, etter vår vurdering, forbundet for store utfordringer ved, sier Eli Blakstad.

- Hva er de største utfordringene ved stemming over internett?

- Innføring av internettstemmegivning er en stor beslutning. Det kreves derfor et godt erfaringsgrunnlag. Det er også nødvendig å gjennomføre en mer omfattende, helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse når det er klart hvilke egenskaper en endelig løsning har.

Å sikre prinsippet om hemmelig valg blir ansett som en av hovedutfordringene ved internettstemmegivning i ukontrollerte omgivelser.

Innvendingene har gått på at man ved internettstemmegivning ikke kan kontrollere omgivelsene til velgeren, og dermed ikke kan vite om velgeren stemmer usett fra andre. Spørsmålet har derfor vært hvorvidt det er mulig å sikre velgerens rett til å stemme hemmelig ved denne type stemmegivning.

Slik skal valget forbli hemmelig

For å sikre kravet til hemmelig valg ved Internettstemmegivning har Kommunal- og Regionaldepartementet i forsøket lagt følgende forutsetninger til grunn:

  • Internettstemmegivning er kun et supplement til stemmegivning i valglokaler.
  • Internettstemmegivning skal kun gjennomføres i forhåndsstemmeperioden.
  • Velger som stemmer elektronisk kan stemme om igjen så mange ganger vedkommende ønsker (angremulighet).
  • En papirstemme avgitt i et valglokale vil alltid overstyre en eventuell elektronisk stemme.
  • Det etableres en god identifiserings- og autentiseringsløsning (eID) basert på høyt sikkerhetsnivå og et sikkert og pålitelig datasystem som ivaretar lovgivningens prinsipper for valg.

Nett-tjenester