Sjekk vann-kvaliteten på nett

Sjekk vann-kvaliteten på nett

Nå kan du sjekke kvaliteten på ditt badevann eller fiskeelv på portalen Vann-Nett.

For første gang kan alle sjekke miljøinformasjon om elver, innsjøer, grunnvann og kystvann i Norge. Vann-Nett er et unikt verktøy som til enhver tid viser oppdaterte data i sanntid.

- Folk flest er trolig mest opptatt av vannkvaliteten i områder hvor de har egeninteresse. Men publikum vil også kunne ha kunnskap om vannkvaliteten som kan være viktig for myndighetene. Derfor er det lagt opp til at folk kan rapportere tilbake, sier adm. direktør Hege Skryseth i Geodata.

Samarbeid med SFT

Tjenesten er utviklet i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Løsningen er primært etablert for å sikre myndighetene bedre forvaltning av vannressursene.

- Jeg håper publikum vil benytte muligheten til å kunne legge inn bilder av "sin" vannforekomst i Vann-Nett. Dette vil gi verdifull dokumentasjon til både forvaltning og publikum, sier senioringeniør Lars Stalsberg i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Han understreker viktigheten av at publikum benytter Vann-Nett og gir myndighetene tilbakemeldinger.

Sjekk portalen her.

Seniorkonsulent Einar Kløvstad i Geodata anbefaler alle som er interessert i å finne informasjon på portalen om å lese seg gjennom startsidene, som gir innføring i hvordan tjenesten brukes og om hva de enkelte datasidene gir av informasjon.

- Det viktigste formålet med denne publikumstjenesten er å gjøre myndighetenes vurdering av en vannforekomsts økologiske tilstand tilgjengelig, og gi publikum mulighet for tilbakemeldinger. Publikums kunnskap og bevissthet om utviklingen i vannkvalitet er viktig for en god forvaltning av vannmiljøet. Det er også et krav i EUs vanndirektiv at publikum skal ha tilgang til data om deres vannforekomster, sier Einar Kløvstad i Geodata.

Bakgrunnen for å opprette Vann-Nett er vannforskriften som gjør EUs rammedirektiv for vann gjeldende i Norge. Målet er at alt vann skal ha best mulig økologisk tilstand. Der miljøtilstanden er usikker eller for dårlig, skal det følges opp gjennom overvåkning og miljøforbedrende tiltak.

Les om:

Nett-tjenester