Nøkkelen til fremtidens gull

Nøkkelen til fremtidens gull

DND: Hvem besitter kunnskap om informasjonshåndtering i fremtiden?

Av Peter Flem, IT Specialist, IBM og styreleder i Faggruppen Cloud Computing

Når vi ser tilbake på historien innen IT og de muligheter IT-studenter har hatt, vil det meste være rettet mot det teknologiske og vi har vært opptatt av T i IT og lite av I. Det er en nokså felles oppfatning i IT-bransjen, at så lenge teknologien er på plass,fungerer alt annet også. Nå viser realiteten ofte noe helt annet og som regel finnes det en enkel forklaring og årsak til at teknologi feiler og det er mennesker og prosesser internt og eksternt. Med en verden og et samfunn som blir mer og mer sammensatt og globalisering av mennes-ker, tjenester, varer og nå endelig informasjon, gjør vår avhengighet av IT enda sterkere.

I de fleste virksomheter er vi avhengige av prosesser og at de flyter mest mulig knirkefritt fra A til B og helst helt frem til varen eller tjenesten er levert hos kunden eller slutt brukeren. I slike prosesser flyter det ofte store mengder data og informasjon, både horisontalt og vertikalt, i bedriftene som må deles og prosessers.

Er det noe som lager flaskehals i Time-to-Market og Time-to-Value er det dårlige interne prosesser som gror seg fast i bedriften. Hvordan skal bedrifter forbedre prosessene sine?For de fleste vil oppgradering eller nytt IT-system være løsningen, men i en verden som endrer seg mer dynamisk og uforutsigbart enn noen gang tidligere, holder det ikke lenger bare med teknologi. Vi må klare å håndtere informasjonen og gjerne «Reel-Time». Igjen har vi som regel med det svakeste leddet å stri med som er mennesker og hvor-dan vi klarer å leve i våre egne bobler eller lage siloer innenfor bedriften som ikke jobber bra med andre siloer.

Hvordan skal vi løse slike problemer i fremtiden, når en fersk IT-ingeniør tror verden løses bare med tekno-logi og de ikke er lært til å se helheten? Helheten i bedrifter er ikke blitt letter med årene, og økende krav til direktiver, compliance, lover og regler. Fremtiden vil kreve helt andre former for prosesser innad i bedrif-ter og organisasjoner for å holde tritt med endringskravene og responstiden til markedet. Ser vi historisk på det har store selskaper som Nokia, HP PC, Norsk Data, Digital ogMySpace, ikke klart å endre seg etter mar-kedet, og på få år har noen gått under og andre sliter fortsatt.

Studenter i førersetet

Å endre store virksomheter er ikke gjort i en håndvending. Det krever helt andre metodikker og endrings-prosesser enn det vi tradisjonelt har benyttet oss av. Her vil fremtidens studenter være i førersete for å legge premissene for gode endringer i virksomhetene de begynner å jobbe i. De vil forstå viktigheten av IT i virksomheten som en av de viktigste «Enabler» til å drive forretningen videre og gjerne øke den.

Vi kommer til å gå over et paradigmeskifte fra å måtte tenke T for teknologi til å måtte tenke I for informa-sjon, for fremtiden vil informasjon og hvordan vi håndterer data være det viktigste og største utfordringene vi møter. Data er fremtidens gull og vi har ikke sett begynnelsen av dette.

Men for å implementere viktigheten av informasjon og nytteverdien av dette i virksomheter så trenger vi IT Governance, BPM prosess forbedring, Business Analytics og nå det siste skifte i IT-verden Big Data.

Vi trenger sterk IT Governance-regime for å belyse viktigheten av IT-systemene i bedriften og for å lage sterkere synergier mellom IT og forretning. Dette er som siamesiske tvillinger, ingen kan overleve uten den andre.

I tillegg må vi forbedre prosessene innad i bedriftene ved hjelp av BPM (Business Process Management). Dette vil være nært knyttet til å ha en sterk IT Governance for å gjennomføre vertikale endringer i en be-drift. Det spennende med IT er alle de uforutsigbare utfordringene som følge av IT-tjenestene vi er mer og mer avhengig av.

Vi genererer mer og mer data, så mye som 90 prosent av all data vi har i dag har blitt til i løpet av de to siste åre-ne og det stiger eksplosivt videre. Hvor kommer alle disse dataene fra? Jo de kommer fra endringene vi har i hele samfunnet vårt, hvor det er like vanlig å ta et bilde på mobilen og legge det ut på Facebook eller lagre det for senere bruk. Det er også vårt økende behov for å forstå komplekse naturlige fenomener som vær, biologi, kjemi og fysikk, for eksempel partikkelgeneratoren i CERN. Alt dette vil komme under terminologien Big Data-problematikk, som vi bare har sett begynnelsen på.

Prinsippet Big Data innbefatter problematikken med å samle, lagre, søke, dele, analyse og visualisere ube-gripelige store datamengder. Dette er ofte ustrukturert data vi ikke kan hente fra tradisjonelle relasjons-databaser. Det vi ser med Big Data er å kunne analysere ufattelig store datamengder til forretningsfordeler eller å forhindre samfunnsmessige hendelser som for eksempel sykdommer, kriminalitet eller effektivisere samfunnet vårt med bedre logistikk og infrastruktur.

Hittil har vi vært fornøyd med å analysere data for å lære av fortiden, empirisk studie, men slik markedet og trendene endrer seg trenger vi å studere data til å forstå hva som skjer akkurat nå og «Reel-time», men kanskje enda viktigere for fremtidens avgjørelser trenger vi å analyserer data for å forutse hva som skjer i fremtiden og gjøre viktige avgjørelser på det grunnlaget. Business Analytics vil være måten å oppnå slik informasjonpå og er et resultat av Big Data.

Så hvem besitter kunnskapen for fremtidens informasjonshåndtering? For at vi skal møte denne informa-sjonsstrømmen og håndtere det riktig og konsumere det som fremtidens «assets» som alle vil være av-hengig av, trenger vi kunnskap om tematikken og teknologen som vil være viktig for å bruke IT-verktøyene og ikke minst forstå hva vi skal gjøre med all informasjonen.

Det vil være viktig for universiteter og høyskoler, IT-bransjen og samfunnet for øvrig å sette dette på agendaen. Ellers kan det i verste fall være at vi må kjøpe denne kunnskapen dyrt fra utlandet i fremtiden.