Nordmenn er minst mobile i Norden

Nordmenn er minst mobile i Norden

Sammen med Tyskland har Norden de mest mobile arbeidsstyrkene i Europa, med unntak av Norge.

Las Vegas: Dette kom fram i en rapport lagt fram av Citrix' europakontor på selskapets årlige kundemesse, Citroix iForum, i Las Vegas tirsdag.

Rapporten tar for seg det Citrix kaller fleksible arbeidsformer, som omfatter både it-brukere form av fjernarbeidere/hjemmearbeidere (utenfor bedriften men fra et fast sted, «telecommutere») og mobile arbeidere (som arbeider på forskjellige steder med varierende grad av kontakt inn mot bedriften).

Rapporten viser at over halvparten av de ansatte på ledernivå i Finland, Danmark og Tyskland bruker slike fleksible arbeidsformer, mens Norge kommer etter Sverige hvor bare en av fire arbeider opp mot halvparten av arbeidstiden vekk fra bedriften.

For de undersøkte landene totalt er denne jobbformen uvanlig. Under 20 prosent jobber mye eller altoverveiende på denne måten.

Selgere på farten

Den gruppen av ansatte som jobber mest som mobil- og fjernarbeidere, er salgspersonnell totalt sett, mens Norden og spesielt Danmark utpeker seg med at andre grupper i bedriften også jobber mobilt eller som fjernarbeidere.

Det er flere faktorer som driver denne utviklingen, som slår ut forskjellig fra land til land. I Storbritannia er det en egen forskrift som pålegger arbeidsgivere å legge til rette for fjernarbeid for ansatte med barn under seks år.

 

Irland og Spania bruker fjernarbeid som et virkemiddel for å få opp kvinneandelen i arbeidsstyrken.

Mobilitet på frammarsj

Rapporten ble presentert av James McNab, Citrix' europasjef for markedsføring og forretningsutvikling. Hovedkonklusjonen er at mobilitet og fjernarbeid er i frammarsj over hele Europa, men at det foreløpig er et fåtall bedrifter som tar dette i bruk.

 

Mest populært er at det gir medarbeiderne bedre mulighet til å balansere arbeid og fritid, og gir bedriftene økt produktivitet.

 

McNab poengterte at rapporten inneholdt tildels merkelige funn, som at Frankrike er det landet hvor skepsis til fjernarbeid er størst, sammen med Tyskland.

 

Tyskere mest mobile

Men der Tyskland er helt i topp i bruk, er Frankrike helt i bånn. Tyskland er til gjengjeld de som henter lavest andel positive effekter av slike fleksible arbeidsformer, mens Frankrike har gode, men få erfaringer.

 

- Det er sannsynligvis et spørsmål om en konservativ innstilling til endringer i arbeidsformer i begge land, svarte McNab på spørsmål om hva skepsisen skyldtes.

 

– Når Tyskland likevel har høy andel mobil- og fjernarbeid, skyldes det også at landet er utpreget regionalisert. Da vi etterlyste sammenlignende tall for Nord-Amerika, Australia, New Zealand og land i Asia, så var dette ikke undersøkt av Citrix ennå.

Store gevinster i Norden

Rapporten konkluderer med at det er fordeler å hente ut av å legge til rette for fleksibelt arbeid, men hvor store fordeler det er, varierer med land.

 

For eksempel er reduserte utgifter til teknologi den største gevinsten i Norge, mens denne fordelen er minst i Tyskland. Generelt henter de nordiske landene mest ut av gevinstene som det er spurt om, som bedre effektivitet, produktivitet og arbeidsfleksibilitet i Sverige, bedre kostnadskontroll i Danmark og bedre kundeservice i Finland.

 

Alle henter ut gevinster i form av mer og bedre kundekontakt, bedre intern og ekstern informasjon, samt at det bra for omdømmet og ryktet at man tilrettelegger for moderne arbeidsformer.

 

For den enkelte medarbeider er gevinsten mer effektivt arbeid, bedre balanse mellom arbeid og fritid og fleksibiliteten i å kunne styre mer av egen arbeidstid.

 

Sikkerhet bekymrer

 

Ulempen ved tilrettelegging for denne arbeidsformen er bekymringer omkring sikkerhet og kompleks teknologi. Det er også en barriere mot klassisk, nært kollegialt samarbeid, og er en utfordring for ledere når det gjelder oppfølging, kontroll og motivering av ansatte.

 

Det er også en høy grad av bekymring for at opplæring og tilrettelegging inneholder en stor, økt kostnad. De som tar i bruk it for fjernarbeid eller mobil arbeidsstyrke, etterspør først og fremst e-post og kalender, deretter filer og databaser.

 

En egen trend er utviklingen av «kontoroppgaver» på tur, hvor oppgave som reiseregninger o.l. etter hvert blir gjort underveis og ikke tilbake på kontoret.

 

Grunnlaget er 100 ansatte, 50 i lederroller og 50 vanlig ansatte, undersøkt i hvert av ti land: Storbritannia, Tyskland, Irland, Nederland, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike og Belgia. Utdraget var tilfeldig trukket ut av de 1000 største bedriftene i hvert land. Rapporten er laget av Coleman-Parkes på oppdag fra Citrix. Hele rapporten er tilgjengelig hos www.citrix.com.