Nordmenn stoler på e-betaling

Nordmenn stoler på e-betaling

Kortbetaling og nettbank er blitt så sikkert i Norge at nordmenn bruker det som ingen andre.
Utviklingen med økt bruk av elektroniske betalingstjenester og redusert bruk av papirbaserte tjenester fortsatte i 2003. Det viser Norges Banks Årsrapport om betalingsformidling 2003, som ble offentliggjort onsdag 5. mai.

Stadig flere nordmenn inngår avtaler med sine banker om nettbank, og antall regningsbetalinger over Internett vokser kraftig. Nordmenn bruker betalingskort hyppig og denne type betalinger øker fortsatt. Blankettbaserte transaksjoner er i klar tilbakegang.

Ved utgangen av 2003 var det inngått mer enn 2,5 millioner avtaler om girobetalinger over nettet, en økning på 32 prosent fra året før. Antall regningsbetalinger over internett økte med 18 prosent siste år og kom med det opp i 96 millioner.

Betaler online

Regningsbetaling ved at giroer sendes inn per brev er fortsatt en populær tjeneste. Antall transaksjoner falt imidlertid med 16 prosent til 52 millioner, og bruken av denne tjenesten har blitt halvert i løpet av de siste fire årene.

Det ble i 2003 innlevert 38 millioner giroer i bankenes ekspedisjonssteder, en reduksjon på syv millioner fra 2002.

Nordmenn har mange betalingskort, og det er knapt noen land i verden der kort brukes hyppigere. I 2003 var det registrert 702 millioner transaksjoner med kort til varekjøp og kontantuttak. Dette var en økning på 12 prosent fra året før. Betalingskort ble benyttet til 130 varekjøp per innbygger i 2003. Den samlede verdien av disse var 270 milliarder kroner. Ved utgangen av 2003 var det over 90 000 terminaler for betalingskort.

Uendrede priser

Bankenes gjennomsnittspriser på elektroniske betalingstjenester har stort sett vært uendret fra 2003 til 2004, mens prisene på blankettbaserte betalingstjenester har økt. Prisene gjenspeiler i stor grad det disse tjenestene koster å produsere, noe som gir kundene insentiver til å velge de mest kostnadseffektive tjenestene. Dette er viktig for å oppnå et effektivt system for betalingstjenester i Norge.

Det norske betalingssystemet kjennetegnes generelt av en høy grad av sikkerhet og et lavt nivå på misbruk og svindel. Bankene eksponeres for kredittrisiko og likviditetsrisiko i betalingssystemet, og det har gjennom flere år vært arbeidet systematisk med å redusere slik risiko. Utviklingen var positiv også i 2003. Ikke minst har inkluderingen av norske kroner i valutaoppgjørssystemet CLS bidratt til å redusere bankenes risiko.

Årsrapport om betalingsformidling er en viktig del av Norges Banks overvåking av betalingssystemet. Rapporten gir en årlig oppdatering av utviklingstrekk og priser i betalingsformidlingen.

www.norges-bank.no/front/statistikk/no/bet_pris/